Văn bản
Văn bản pháp quy
Văn bản chung
Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực Thể thao
Lĩnh vực Du lịch
Lĩnh vực Gia đình
Văn bản chỉ đạo
Thông tin, báo cáo
Thông tin
Báo cáo
Nội dung Văn bản  
 
Tiêu đề :     
Lĩnh vực :     
 
STTTênCập nhậtDownload
1 355/BTC-HCSN ngày 10/01/2017 hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính công tác gia đình 25/01/2017 Download
2 Biểu đính kèm Quyết định số 164/QĐ-SVHTTDL ngày 25/01/2017 25/01/2017 Download
3 164/QĐ-SVHTTDL ngày 25/01/2017 v/v công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017 25/01/2017 Download
4 Thông tư số 11/2016/TT-BVHTTDL về Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga 20/12/2016 Download
5 QĐ 23/2016/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Điện Biên 09/12/2016 Download
6 QĐ 2002/QĐ-SVHTTDL ngày 02/12/2016 Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 07/12/2016 Download
7 1828/SVHTTDL-KHTC ngày 05/11/2016 BC Dự ước tình hình thực hiện KH phát triển VHTTDL năm 2016, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 21/11/2016 Download
8 QĐ số 1697/QĐ-SVHTTDL ngày 12/10/2016 Về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015 25/10/2016 Download
9 Bảng đối chiếu số liệu công khai quyết toán năm 2015 (kèm theo QĐ số 1696/QĐ-SVHTTDL ngày 12/10/2016) 25/10/2016 Download
10 QĐ số 1696/QĐ-SVHTTDL ngày 12/10/2016 Về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015 25/10/2016 Download
11 Thông tư LT số 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh 23/09/2016 Download
12 Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan 04/08/2016 Download
13 Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA hướng dẫn giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống BLGĐ trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 04/08/2016 Download
14 QĐ số 1465/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu du lịch QG ĐBP - Pá Khoang tỉnh ĐB đến năm 2020, tầm nhìn 2030 20/07/2016 Download
15 Số 53/UBND-VX đính chính Quyết định số 01/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu du lịch sinh thái hang động Pa Thơm 20/07/2016 Download
16 QĐ số 01/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu du lịch sinh thái hang động Pa Thơm - huyện ĐB, tỉnh ĐB 20/07/2016 Download
17 QĐ số 1487/QĐ-UBND v/v phê duyệt KH phát triển KTXH 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh ĐB 20/07/2016 Download
18 Thông báo số 76/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp 2016 Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế đất nước 10/06/2016 Download
19 Phụ biểu kèm theo Kế hoạch Số 558/KH-SVHTTDL phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch 5 năm giai đoạn 2016-2020, tỉnh Điện Biên 20/07/2016 Download
20 Kế hoạch Số 558/KH-SVHTTDL phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch 5 năm giai đoạn 2016-2020, tỉnh Điện Biên 20/07/2016 Download
21 QĐ số 83/QĐ-SVHTTDL về việc ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2016 20/07/2016 Download
22 Quyết định số 4666/QĐ-BVHTTDL v/v ban hành Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các điểm di tích 29/03/2016 Download
23 Phụ lục số 01 Kèm Quyết định số 57 /QĐ-SVHTTDL ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/07/2016 Download
24 Số 57/QĐ-SVHTTDL về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016 20/07/2016 Download
25 QĐ số 678/QĐ-UBND về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Điện Biên 05/01/2016 Download
26 Văn bản 1316/BVHTTDL-GĐ hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình 04/01/2016 Download
27 QĐ số 748/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Điện Biên 04/01/2016 Download
28 Quyết định 1059/QĐ-BCĐ v/v ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Điện Biên 04/01/2016 Download
29 Phụ lục Biểu mẫu về Thi đua khen thưởng 02/12/2015 Download
30 Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua - Khen thưởng năm 2015 02/12/2015 Download
31 Quyết định Ban hành Quy chế về công tác Thi đua, Khen thưởng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02/12/2015 Download
32 Hướng dẫn 1727/HD-UBND về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong CQ hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước 26/11/2015 Download
33 HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT SỐ 42-NQ/TW NGÀY 30/11/2004 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA IX) VÀ KẾT LUẬN SỐ 24-KL/TW NGÀY 05/6/2012 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XI) 26/11/2015 Download
34 Hướng dẫn 04-HD/BTCTU về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý 26/11/2015 Download
35 Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan NN, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập. 25/11/2015 Download
36 Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 25/11/2015 Download
37 Nghị định số 109/2015/NĐ-CP về hỗ trợ đối với NNND, NNƯT có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn 23/11/2015 Download
38 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 ban hành Quy ước mẫu thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên 31/07/2015 Download
39 Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 02/07/2015 Download
40 Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 23/06/2015 Download
12
 
LỊCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI HOA BAN NĂM 2017 VÀ NGÀY HỘI VHTTDL TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ V
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa
THÔNG BÁO CUỘC THI NGƯỜI ĐẸP HOA BAN NĂM 2017
Giới thiệu Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017
Theo dòng sự kiện
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   3.440.317