Văn bản
Văn bản pháp quy
Văn bản chung
Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực Thể thao
Lĩnh vực Du lịch
Lĩnh vực Gia đình
Văn bản chỉ đạo
Thông tin, báo cáo
Thông tin
Báo cáo
Nội dung Văn bản  
 
Tiêu đề :     
Lĩnh vực :     
 
STTTênCập nhậtDownload
1 36/2018/QĐ-UBND về việc phân cấp có thẩm quyền quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh 16/10/2018 Download
2 Thông tư 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời 15/10/2018 Download
3 Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 15/10/2018 Download
4 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo 15/10/2018 Download
5 Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 15/10/2018 Download
6 1406/KH-SVHTTDL KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 26/08/2018 Download
7 SÁNG KIẾN THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 26/08/2018 Download
8 30-KH/TU 08/03/2018 Download
9 Tài liệu thí điểm giáo dục đời sống gia đình - Vụ Gia đình - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lich (2017) 08/01/2018 Download
10 Danh sách các cá nhân được Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú lần thứ Hai - năm 2018 (Ban hành kèm theo văn bản số 2278/SVHTTDL, ngày 07/11/2017 của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng) 12/12/2017 Download
11 2278//SVHTTDL-DSVH ngày 07/12/2017 về việc thông báo công khai kết quả xét chọn danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai, năm 2018 12/12/2017 Download
12 Biểu Thu - Chi kèm theo Quyết định số 2056/QĐ-SVHTTDL ngày 04/11/2017 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm2016 14/11/2017 Download
13 Quyết định số 2056/QĐ-SVHTTDL ngày 04/11/2017 về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2016 13/11/2017 Download
14 Nghị định 2694/BVHTTDL-DSVH V/v một số lưu ý khi thực hiện nghị định 62/2014/NĐ-CP 01/08/2017 Download
15 Quyết định 3255/QĐ-BVHTTDL: Quyết định ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 01/08/2017 Download
16 Văn bản số 4671/BVHTTDL-TĐKT V/v hướng dẫn xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực DSVHPVT lần thứ Hai 01/08/2017 Download
17 NĐ số 62/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”, “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ” TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ 01/08/2017 Download
18 QĐ 718/QĐ-BVHTTDL v/v ban hành bộ Quy tắc ứng xử văn minh Du lịch 29/05/2017 Download
19 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan 24/05/2017 Download
20 Nghị định 47/2017/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 24/05/2017 Download
21 355/BTC-HCSN ngày 10/01/2017 hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính công tác gia đình 25/01/2017 Download
22 Biểu đính kèm Quyết định số 164/QĐ-SVHTTDL ngày 25/01/2017 25/01/2017 Download
23 164/QĐ-SVHTTDL ngày 25/01/2017 v/v công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017 25/01/2017 Download
24 Thông tư số 11/2016/TT-BVHTTDL về Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga 20/12/2016 Download
25 QĐ 23/2016/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Điện Biên 09/12/2016 Download
26 QĐ 2002/QĐ-SVHTTDL ngày 02/12/2016 Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 07/12/2016 Download
27 1828/SVHTTDL-KHTC ngày 05/11/2016 BC Dự ước tình hình thực hiện KH phát triển VHTTDL năm 2016, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 21/11/2016 Download
28 QĐ số 1697/QĐ-SVHTTDL ngày 12/10/2016 Về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015 25/10/2016 Download
29 Bảng đối chiếu số liệu công khai quyết toán năm 2015 (kèm theo QĐ số 1696/QĐ-SVHTTDL ngày 12/10/2016) 25/10/2016 Download
30 QĐ số 1696/QĐ-SVHTTDL ngày 12/10/2016 Về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015 25/10/2016 Download
31 Thông tư LT số 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh 23/09/2016 Download
32 Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan 04/08/2016 Download
33 Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA hướng dẫn giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống BLGĐ trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 04/08/2016 Download
34 QĐ số 1465/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu du lịch QG ĐBP - Pá Khoang tỉnh ĐB đến năm 2020, tầm nhìn 2030 20/07/2016 Download
35 Số 53/UBND-VX đính chính Quyết định số 01/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu du lịch sinh thái hang động Pa Thơm 20/07/2016 Download
36 QĐ số 01/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu du lịch sinh thái hang động Pa Thơm - huyện ĐB, tỉnh ĐB 20/07/2016 Download
37 QĐ số 1487/QĐ-UBND v/v phê duyệt KH phát triển KTXH 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh ĐB 20/07/2016 Download
38 Thông báo số 76/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp 2016 Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế đất nước 10/06/2016 Download
39 Phụ biểu kèm theo Kế hoạch Số 558/KH-SVHTTDL phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch 5 năm giai đoạn 2016-2020, tỉnh Điện Biên 20/07/2016 Download
40 Kế hoạch Số 558/KH-SVHTTDL phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch 5 năm giai đoạn 2016-2020, tỉnh Điện Biên 20/07/2016 Download
123
 
TÀI LIỆU HỌP TỔNG KẾT LỄ HỘI HOA BAN, SỰ KIỆN HOA ANH ĐÀO 2018 VÀ THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG DỰ THẢO LỄ HỘI HOA BAN VÀ SỰ KIỆN HOA ANH ĐÀO NĂM 2019
THÔNG BÁO MỜI TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, TOUR DU LỊCH ĐẾN VỚI ĐIỆN BIÊN NĂM 2019
Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc
Điện Biên miễn thu phí tham quan các điểm di tích lịch sử, công trình văn hóa ngày 02/9/2018
Theo dòng sự kiện
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.186.442