Văn hóa  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Văn Hoá » Xây dựng đời sống văn hóa  
Kết quả thực hiện các danh hiệu văn hóa trong phong trào "TDĐKXDĐSVH" và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội năm 2016
Năm 2016, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; việc thực hiện nếp sống văn minh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả.
Kết quả triển khai thực hiện xây dựng tiêu chí 06 và 16 Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016
Hiện nay đời sống văn hoá ở nông thôn bước đầu đã được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư và có những bước phát triển nhất định, từng bước được nâng cao, đã khơi dậy và phát huy vai trò làm chủ trong văn hoá của nhân dân, góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
SÔI NỔI NGÀY ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TẠI PHỐ 15 PHƯỜNG MƯỜNG THANH
Ngày 13/11, trong niềm vui về sự đổi mới của quê hương đất nước, Tổ dân phố 15 - Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm ôn lại truyền thống 86 năm xây dựng và phát triển Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016) và đón nhận Quyết định của UBND thành phố về việc công nhận Phố Văn hóa.
Tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030
Ngày 15/9/2016 UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch số 2794/KH-UBND về Thông tin, tuyên truyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh.
Kết quả 15 năm (2000 - 2015) thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" là phong trào văn hóa lớn, mang tính chất toàn dân, toàn diện. Vì vậy trong 15 năm qua tỉnh Điện Biên đã phát huy sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của toàn bộ hệ thống chính trị, huy động mọi tầng lớp nhân dân tham gia trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện. Qua đó đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong các phong trào cụ thể.
Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
Trong những năm qua việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã đạt được những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn toàn tỉnh.
Một số vấn đề trong triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, sự tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, từ đó phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả. Nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất hiện và được nhân ra diện rộng.
Kết quả triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2016
6 tháng đầu năm 2016, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Điện Biên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, sự tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, từ đó phong trào đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi.
Nhiều nỗ lực trong xây dựng văn hóa ở cơ sở
Trong những năm qua, công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động hướng về cơ sở, đặc biệt là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đạt nhiều kết quả rõ nét. Hệ thống thiết chế văn hóa như: Nhà văn hóa, khu vui chơi thể thao,... cùng với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, góp phần tích cực phục vụ nâng cao chất lượng văn hóa ở cơ sở.
NÚA NGAM ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA GẮN VỚI XÂY DỰNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA
Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc phát triển văn hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ cấp bách, có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, bởi văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhận thức được tầm quan trọng này, trong những năm gần đây Đảng bộ, chính quyền xã Núa Ngam huyện Điện Biên đã xác định muốn xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn thì trước tiên phải bảo vệ và phát huy được những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống các dân tộc, bảo vệ thuần phong mỹ tục và khơi dậy tinh thần nghĩa xóm trong các khu dân cư.
TP. Điện Biên Phủ: Hiệu quả và sức lan tỏa từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
5 năm (2011 - 2015) thành phố Điện Biên Phủ có bước phát triển mạnh về kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng. Tiềm lực quốc phòng, quân sự được tăng cường. An ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong thành tích chung ấy, có sự đóng góp quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH). Phong trào thực sự phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống của nhân dân các dân tộc.
Nậm Pồ: Vượt khó để đưa văn hóa, thông tin về cơ sở
Phòng Văn hóa & Thông tin huyện Nậm Pồ (Điện Biên), thời gian qua đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhằm đưa ánh sáng văn hóa, thông tin của Đảng về cơ sở. Thông qua các hoạt động văn hóa, thông tin đã cung cấp thêm thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách và pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khó khăn trên địa bàn huyện. Qua đó, đã góp phần tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh ở cơ sở.
Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở VHTTDL với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động VHTTDL trên các tuyến biên giới tỉnh Điện Biên” năm 2015
Trên cơ sở Chương trình phối hợp đã ký kết giai đoạn 2014 - 2020, năm 2015 ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã quán triệt các nội dung Chương trình phối hợp đến các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện biên giới (Mường Chà, Điện Biên, Mường Nhé, Nậm Pồ); đẩy mạnh các động thông tin, truyên truyền lưu động và phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tích cực triển khai thực hiện với tinh thần chủ động, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động của các đơn vị ở cơ sở. Tập trung chỉ đạo phát triển và nhân rộng mô hình “Điểm sáng văn hóa” ở Đồn Biên phòng 317 A Pa Chải; Đồn Biên phòng 421 Mường Mươn; Đồn Biên phòng 425 Pa Thơm.
Kết quả, bài học kinh nghiệm sau 10 năm (2006 - 2015) thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh
Tỉnh Điện Biên có đặc thù là tỉnh miền núi, biên giới, đa dân tộc (19 dân tộc) mỗi dân tộc lại mang bản sắc văn hóa riêng, phong tục tập quán riêng rất phong phú và đa dạng vừa là yếu tố thuận lợi song cũng là yếu tố khó khăn trong việc quản lý, định hướng, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tuy nhiên nhờ công tác thông tin - tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh, tổ chức thường xuyên, liên tục qua quá trình 10 năm đã có tác động mạnh mẽ làm chuyển biến tư tưởng, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, các hủ tục lạc hậu trong quá trình tổ chức việc cưới, tang, lễ hội đã dần được rút gọn, giảm bớt.
Nà Hỳ - Điểm sáng trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” ở một vùng biên giới
Cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Nà Hỳ huyện Nậm Pồ xác định: Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn xã vừa là nhiệm vụ và cũng là một trong những giải pháp để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI), về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Do vậy, xã Nà Hỳ đã quyết tâm thực hiện có hiệu quả phong trào “TDĐKXDĐSVH”, đưa phong trào phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, được người dân đồng thuận và ủng hộ.
LỊCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI HOA BAN NĂM 2017 VÀ NGÀY HỘI VHTTDL TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ V
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa
THÔNG BÁO CUỘC THI NGƯỜI ĐẸP HOA BAN NĂM 2017
Giới thiệu Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   3.305.950