Văn hóa  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Văn Hoá » Xây dựng đời sống văn hóa  
Huyện Mường Nhé khai mạc lớp Tập huấn nghiệp vụ văn hóa, thể thao, công tác gia đình cho cán bộ cơ sở.
Trong 3 ngày từ 19 đến 21/4/2017, BCĐ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện phối hợp với Sở VHTTDL khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ cho 40 cán bộ là lãnh đạo UBND, công chức văn hóa tại các xã, cán bộ các cơ quan thành viên ban chỉ đạo phong trào trên địa bàn huyện.
Phát triển nghề thủ công truyền thống vẫn là bài toán khó trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Những năm qua, nghề thủ công truyền thống trên địa bàn tỉnh đã và đang được duy trì, phát triển, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, song chủ yếu có quy mô nhỏ, lẻ, manh mún. Bởi vậy, vấn đề tìm đầu ra cho sản phẩm thủ công truyền thống vẫn là bài toán khó.
Huyện Điện Biên Đông đẩy mạnh xây dựng hạ tầng nông thôn mới
Chương trình xây dựng nông thôn mới được Đảng, Nhà nước xác định là chương trình chiến lược sẽ được thực hiện dài hạn. Với huyện miền núi còn nhiều khó khăn như huyện Điện Biên Đông, chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) sẽ còn gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên đây cũng là là động lực giúp các xã của huyện tạo đà bứt phá vượt qua những khó khăn hiện tại.
Huyện Điện Biên: Phong trào Văn hóa - Văn nghệ ở cơ sở góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
Những năm gần đây, phong trào Văn hóa - Văn nghệ (VHVN) ở cơ sở trên địa bàn huyện Điện Biên đã được các cấp ủy, tổ chức đảng luôn chú trọng quan tâm nên đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm những nét đặc sắc của mỗi dân tộc, mỗi cộng đồng dân cư. Qua đó, đã góp phần không nhỏ vào việc tăng cường tình đoàn kết cộng đồng, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Xã Thanh Xương nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Xã Thanh Xương là một trong 5 xã của huyện Điện Biên được ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh và huyện chọn thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn đến năm 2020. Mặc dù đang đứng trước nhiều khó khăn vướng mắc, nhưng xã quyết tâm phấn đấu hoàn thành đầy đủ 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
Kết quả thực hiện các danh hiệu văn hóa trong phong trào "TDĐKXDĐSVH" và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội năm 2016
Năm 2016, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; việc thực hiện nếp sống văn minh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả.
Kết quả triển khai thực hiện xây dựng tiêu chí 06 và 16 Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016
Hiện nay đời sống văn hoá ở nông thôn bước đầu đã được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư và có những bước phát triển nhất định, từng bước được nâng cao, đã khơi dậy và phát huy vai trò làm chủ trong văn hoá của nhân dân, góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
SÔI NỔI NGÀY ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TẠI PHỐ 15 PHƯỜNG MƯỜNG THANH
Ngày 13/11, trong niềm vui về sự đổi mới của quê hương đất nước, Tổ dân phố 15 - Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm ôn lại truyền thống 86 năm xây dựng và phát triển Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016) và đón nhận Quyết định của UBND thành phố về việc công nhận Phố Văn hóa.
Tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030
Ngày 15/9/2016 UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch số 2794/KH-UBND về Thông tin, tuyên truyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh.
Kết quả 15 năm (2000 - 2015) thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" là phong trào văn hóa lớn, mang tính chất toàn dân, toàn diện. Vì vậy trong 15 năm qua tỉnh Điện Biên đã phát huy sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của toàn bộ hệ thống chính trị, huy động mọi tầng lớp nhân dân tham gia trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện. Qua đó đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong các phong trào cụ thể.
Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
Trong những năm qua việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã đạt được những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn toàn tỉnh.
Một số vấn đề trong triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, sự tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, từ đó phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả. Nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất hiện và được nhân ra diện rộng.
Kết quả triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2016
6 tháng đầu năm 2016, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Điện Biên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, sự tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, từ đó phong trào đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi.
Nhiều nỗ lực trong xây dựng văn hóa ở cơ sở
Trong những năm qua, công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động hướng về cơ sở, đặc biệt là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đạt nhiều kết quả rõ nét. Hệ thống thiết chế văn hóa như: Nhà văn hóa, khu vui chơi thể thao,... cùng với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, góp phần tích cực phục vụ nâng cao chất lượng văn hóa ở cơ sở.
NÚA NGAM ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA GẮN VỚI XÂY DỰNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA
Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc phát triển văn hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ cấp bách, có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, bởi văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhận thức được tầm quan trọng này, trong những năm gần đây Đảng bộ, chính quyền xã Núa Ngam huyện Điện Biên đã xác định muốn xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn thì trước tiên phải bảo vệ và phát huy được những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống các dân tộc, bảo vệ thuần phong mỹ tục và khơi dậy tinh thần nghĩa xóm trong các khu dân cư.
Thông báo Cuộc thi sáng tác ca khúc và bài ca cổ chủ đề kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/08/1888 - 20/08/2018)
Tổ chức Cuộc thi Thuyết minh viên du lịch tỉnh Điện Biên năm 2017
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Hà Nam
Thông báo Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2017
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   3.636.605