Văn hóa  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Văn Hoá » Xây dựng đời sống văn hóa  
Kết quả 9 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân
Từ năm 2009, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới, Ngày Biên phòng toàn dân, Luật Biên giới quốc gia, các hiệp định, quy chế biên giới.
Xây dựng văn hóa cơ sở: Một năm nhìn lại
Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước những năm qua. Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, tỉnh Điện Biên đã không ngừng chú trọng đầu tư cho đời sống văn hóa cơ sở. Năm 2018 khép lại với các hoạt động văn hóa - thông tin cơ sở diễn ra khá sôi nổi, hiệu quả và qua đó đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân, là nền tảng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ổn định, tạo đà cho phát triển kinh tế tỉnh nhà.
Điện Biên: Các thiết chế văn hóa - nơi sáng tạo và bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc Điện Biên
Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các thiết chế văn hóa đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của các địa phương.
Tủa Chùa đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
Tủa Chùa là huyện miền núi vùng cao nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Điện Biên, một trong những huyện nghèo của cả nước đang được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ.
Điện Biên: Các cấp ủy, tổ chức Đảng hoàn thành việc triển khai quán triệt, học tập thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Chuyên đề 2018
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2018). Đến nay 650/650 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trong toàn Đảng bộ đã hoàn thành việc triển khai học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2018 với 35.530/36.894 Đảng viên được học tập đạt tỷ lệ 96,3%.
Điện Biên: Văn học, nghệ thuật nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện nhiệm vụ Chính trị của tỉnh
Sau 10 năm thực hiện, Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) và Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kì mới” (Nghị quyết số 23-NQ/TW), các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong tỉnh đã nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn học, nghệ thuật (VHNT); góp phần giữ gìn, phát huy và bảo tồn những giá trị văn hoá, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ và giới văn nghệ sĩ đã từng bước phát triển và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Bộ CHQS tỉnh Điện Biên Chú trọng công tác văn hóa, văn nghệ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội
Thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Điện Biên đã chú trọng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm, khích lệ tư duy, cảm xúc sáng tác văn hóa, văn học nghệ thuật (VHNT) trong mỗi quân nhân, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho cán bộ, chiến sỹ (CB,CS) trong lực lượng. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, bồi dưỡng tâm hồn, phẩm chất, đạo đức của người quân nhân cách mạng trong tình hình mới.
Điện Biên: Nhiều chuyển biến tích cực trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng về văn hóa
Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên đã có nhiều giải pháp quan trọng, nhằm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng về Văn hóa. Theo đó, các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 19 dân tộc luôn được phát huy; nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo; nhiều phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú.
Mường Nhé: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
Thời gian qua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ (VHVN) trên địa bàn huyện Mường Nhé đã có nhiều chuyển biến tích cực, mang đậm bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. Qua đó, đã tăng cường tình đoàn kết trong mỗi cộng đồng dân cư, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Điện Biên: Nhiều tấm gương đồng bào các Dân tộc thiểu số học tập và làm theo Bác
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05-CT/TW). Trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác, họ đã tỏa sáng trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội, tạo những chuyển biến tích cực cho đời sống xã hội trên mỗi thôn, bản và địa bàn dân cư.
Nhiều chuyển biến rõ nét trong công tác Truyền thông xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
Sau 01 năm, triển khai thực hiện Quyết định số 2478/QĐ-TTg ngày 30-12-2015 của Thủ tướng Chính phủ về công tác Truyền thông trong phát triển Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đã có nhiều giải pháp, hình thức tuyên truyền phong phú, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, của các tầng lớp nhân dân về nội dung, ý nghĩa thiết thực của phong trào, tạo sự chuyển biến rõ nét trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
Huyện Mường Nhé khai mạc lớp Tập huấn nghiệp vụ văn hóa, thể thao, công tác gia đình cho cán bộ cơ sở.
Trong 3 ngày từ 19 đến 21/4/2017, BCĐ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện phối hợp với Sở VHTTDL khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ cho 40 cán bộ là lãnh đạo UBND, công chức văn hóa tại các xã, cán bộ các cơ quan thành viên ban chỉ đạo phong trào trên địa bàn huyện.
Phát triển nghề thủ công truyền thống vẫn là bài toán khó trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Những năm qua, nghề thủ công truyền thống trên địa bàn tỉnh đã và đang được duy trì, phát triển, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, song chủ yếu có quy mô nhỏ, lẻ, manh mún. Bởi vậy, vấn đề tìm đầu ra cho sản phẩm thủ công truyền thống vẫn là bài toán khó.
Huyện Điện Biên Đông đẩy mạnh xây dựng hạ tầng nông thôn mới
Chương trình xây dựng nông thôn mới được Đảng, Nhà nước xác định là chương trình chiến lược sẽ được thực hiện dài hạn. Với huyện miền núi còn nhiều khó khăn như huyện Điện Biên Đông, chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) sẽ còn gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên đây cũng là là động lực giúp các xã của huyện tạo đà bứt phá vượt qua những khó khăn hiện tại.
Huyện Điện Biên: Phong trào Văn hóa - Văn nghệ ở cơ sở góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
Những năm gần đây, phong trào Văn hóa - Văn nghệ (VHVN) ở cơ sở trên địa bàn huyện Điện Biên đã được các cấp ủy, tổ chức đảng luôn chú trọng quan tâm nên đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm những nét đặc sắc của mỗi dân tộc, mỗi cộng đồng dân cư. Qua đó, đã góp phần không nhỏ vào việc tăng cường tình đoàn kết cộng đồng, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Hưng Yên
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Lai Châu
Tài liệu họp UBND tỉnh ngày 20/3
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TÀI TRỢ LỄ HỘI HOA BAN 2019 (Cập nhật ngày 12/3/2019)
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   6.055.155