Ngày 03/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Quyết tâm thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới nhằm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh Điện Biên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn quán triệt, triển khai và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ chức và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ:

1. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Việc quán triệt nội dung Chỉ thị được phổ biến đến chi bộ, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng. Đưa việc triển khai thực hiện công tác xây dựng gia đình trở thành nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ hằng năm.

2. Chỉ đạo rà soát và tổ chức thực hiện hệ thống chính sách, pháp luật về gia đình và các lĩnh vực có liên quan đến gia đình theo hướng lấy hoạt động của gia đình làm trọng tâm, đảm bảo sự gắn kết xã hội và vai trò của gia đình nhằm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh.

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án với các nhiệm vụ cụ thể, sát thực tế của từng địa phương, đơn vị. Nội dung chương trình, kế hoạch phải xác định rõ mục tiêu, tiến độ, sản phẩm cụ thể trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 06-CT/TW, gắn với các nội dung được nêu trong Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

4. Quan tâm kiện toàn hệ thống tổ chức và tăng cường năng lực quản lý nhà nước về công tác gia đình. Nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực xã hội thông qua mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình; hỗ trợ gia đình tiếp cận tín dụng xã hội, tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học về gia đình; hoạch định, tổ chức thực hiện và đánh giá chính sách về gia đình; sáng tác các tác phẩm văn học – nghệ thuật về chủ đề gia đình.

5. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, các loại hình truyền thông mới, sử dụng hiệu quả Internet và mạng xã hội về chính sách, pháp luật về gia đình; kiến thức và kỹ năng xây dựng gia đình; các mô hình gia đình tiêu biểu; các rủi ro đối với gia đình; phê phán lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình.

6. Định kỳ kiểm tra, giám sát việc thể chế hóa chủ trương của Đảng; việc thực thi chính sách, pháp luật về gia đình, công tác gia đình và các lĩnh vực có liên quan đối với cơ quan quản lý nhà nước.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 7.606.014
Online: 80