Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch triển khai và thực hiện với những việc làm thiết thực phù hợp với hoạt động của cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Đảng ủy Sở cụ thể hóa kế hoạch từng năm theo yêu cầu gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã chủ động, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ triển khai thực hiện. Đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, cụ thể hóa thành kế hoạch cho từng năm, theo yêu cầu, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành. Mỗi năm, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét.

Đồng chí Phạm Việt Dũng​ Bí thư Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị chuyên đề “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội”

Công tác quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW được Đảng bộ chỉ đạo tiến hành dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng như căng treo panô, áp phích, khẩu hiệu về “học tập và làm theo Bác”, đăng tin, bài, ảnh về kết quả học tập và làm theo Bác, đồng thời giới thiệu, biểu dương những mô hình mới, cách làm hay, tấm gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên hệ thống Cổng thông tin điện tử của Sở, trang thông tin điện tử của các đơn vị, màn hình Led, ấn phẩm do một số đơn vị phát hành qua đó giúp cán bộ, đảng viên, CC VC-LĐ nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Toàn cảnh Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII của Đảng và Chỉ thị số 35 - CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị

Đảng ủy, cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa nội dung thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, quý tại đơn vị, hướng dẫn các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Sau mỗi đợt sinh hoạt chuyên đề các chi bộ, đơn vị tổ chức thảo luận, hướng dẫn đảng viên, CCVC-LĐ đăng ký làm theo Bác gắn với chuyên đề của năm và chức trách, nhiệm vụ được giao, từng bước đưa các hoạt động này trở thành thường xuyên, nền nếp. Quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào, cuộc vận động của ngành và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Phạm Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở VHTTDL trao Quyết định cho các đồng chí đảng viên mới

Việc học tập theo bác, được mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt chủ động xây dựng kế hoạch theo hướng cụ thể, phù hợp, sát với điều kiện công tác và tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị. Kết quả được thể hiện cụ thể bằng sự chuyển biến toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Hiệu quả từ việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cũng đã góp phần giúp Đảng bộ lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được nhiều kết quả nổi bật cụ thể:

Trong công tác quản lý Nhà nước: Tích cực, chủ động tham mưu các cơ chế, chính sách, các quy hoạch, chương trình, đề án trong các lĩnh vực hoạt động của Ngành trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành, làm cơ sở để tiếp tục tăng cường đầu tư, phát triển, tiêu biểu như: Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030; …

Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng công sở văn minh, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương hành chính; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử trong công tác; nâng cao ý thức phục vụ, tôn trọng người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến liên hệ, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính; xây dựng được môi trường làm việc thân thiện, văn hóa công sở, thái độ tác phong làm việc, hình ảnh người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng văn hóa với tinh thần "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, hiệu quả" ngày càng tích cực, chuyên nghiệp hơn góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hướng dẫn công dân các thủ tục hành chính

Về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, sôi nổi, mang đậm bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, đất nước, thường xuyên chú trọng đổi mới về nội dung và hình thức. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, ngành chú trọng đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng nhằm nâng cao mức hưởng thụ của nhân dân, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Điện Biên, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống các dân tộc.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở VHTTDL lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025

Về thể dục, thể thao: Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, với nhiều hình thức tập luyện mới đa dạng, phong phú thu hút đông đảo các đối tượng tham gia. Số người tập luyện TDTT thường xuyên, số gia đình thể thao, câu lạc bộ TDTT tiếp tục được duy trì và phát triển; các môn thể thao dân tộc, thể thao truyền thống được bảo tồn, phát huy góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, thể lực, tầm vóc cho nhân dân; thể thao thành tích cao được quan tâm đầu tư và đạt được nhiều thành tích  đáng khích lệ, từng bước nâng cao vị thế của thể thao Điện Biên trên các đấu trường khu vực và toàn quốc.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ X, năm 2018.

Về lĩnh vực du lịch: Công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường; nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, doanh nghiệp kinh doanh du lịch và Nhân dân có chuyển biến tích cực; không gian phát triển du lịch được mở rộng; một số sản phẩm du lịch mới đã được đưa vào khai thác, thu hút khách tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm; công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả hơn; bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá, xúc tiến du lịch... góp phần quan trọng trong việc thu hút du khách đến Điện Biên.

Khảo sát chinh phục các điểm du lịch mới

Trong thời gian tới, Đảng ủy phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mặc dù còn nhiều khó khăn, trở ngại song những kết quả đáng ghi nhận mà Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được đã khẳng định tính đúng đắn, tầm quan trọng của việc học tập, làm theo Bác. Đồng thời, đây cũng là kết quả xứng đáng thể hiện sức mạnh đoàn kết, tính sáng tạo, chủ động của Đảng bộ, tập thể ngành, từ đó nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, đưa văn hóa, thể thao và du lịch Điện Biên phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần xã hội, là động lực, nguồn lực cho sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 7.606.102
Online: 77