Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã Mường Lay đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện phong trào năm 2021 trên địa bàn.

Trên cơ sở kế hoạch của Ban chỉ đạo, các cơ quan thành viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động, phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của các tổ chức; sinh hoạt tổ, bản; tọa đàm nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ; Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân tham gia xây văn hóa  gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Dạy tốt học tốt”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm”; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tăng cường quản lý văn hóa và các hoạt động văn hóa; tuyên truyền bằng băng rôn, cờ, khẩu hiệu; tuyên truyền lưu động; biên soạn tin, bài đưa tin về thực hiện phong trào… đã thực sự lan tỏa sâu rộng trên địa bàn.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thăm hỏi tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công; hỗ trợ chuyển giao khoa học, kỹ thuật… đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Chương trình bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thị xã Mường Lay gắn với phát triển kinh tế - xã hội được quan tâm triển khai thực hiện, tổ chức thành công Lễ hội đua thuyền đuôi én thị xã lần thứ VII, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham dự, các hoạt động văn hóa, văn nghệ thường xuyên được tổ chức; Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và phát triển sâu rộng.

Toàn thị xã hiện có 32/38 tổ bản có đội văn nghệ, 38/38 tổ, bản ban hành quy ước thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 2.900/3.107 hộ gia đình đăng ký “Gia đình văn hóa”, chiếm tỷ lệ 93,33%. 01/01 xã đăng ký “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”, 02/02 phường đăng ký “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; 35/38 tổ, bản đăng ký tổ bản văn hóa, chiếm tỷ lệ 92,1%; 53/53 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trường học đăng ký đạt chuẩn văn hóa chiếm tỷ lệ 100%; 85% hộ dân có 3 công trình vệ sinh (nước sạch, nhà tắm, nhà vệ sinh) đạt chuẩn; Toàn thị có 23 CLB Cầu lông. Số người tham gia thể dục, thể thao thường xuyên là 3.840 người; 03 CLB Văn hóa, thể thao và Du lịch với hơn 111 thành viên tham dự. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thị xã được quan tâm đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ. Thị xã có 01 Công viên - Sân TDTT; 01 Cung văn hóa thiếu nhi; 01 Nhà thi đấu; 01 Sân thể thao xã; 03/03 xã, phường có Nhà văn hóa; 37/38 nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc trụ sở phố, đạt 97,37%.

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã đã xác định các nhiệm vụ và đề ra nhiều giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 với 93,33% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 34 tổ dân phố, bản được công nhận và giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”, “Bản văn hóa”; 53/53 cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 2 phường đạt danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; 01 xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; các nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc trụ sở phố hoạt động có hiệu quả./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 7.706.033
Online: 8