Thực hiện Quyết định số 18/QĐ-SVHTTDL ngày 02/ 01/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ thực hiện nghiên cứu, tổng hợp và biên soạn cuốn sách: “5 Đại đoàn chủ lực tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ” nhằm tuyên truyền, giới thiệu về Chiến thắng Điện Biên Phủ đồng thời giúp độc giả hiểu rõ hơn về hoạt động, những đóng góp to lớn và chiến công của 5 Đại đoàn chủ lực: Đại đoàn 316, 308, 312, 304, 351 trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đây cũng là một trong những chức năng quan trọng của Bảo tàng về công tác nghiên cứu khoa học, ngoài việc xuất bản sách, công tác nghiên cứu còn được thực hiện qua các chuyên đề gắn với từng nội dung chuyên môn cụ thể liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, đó là nguồn sử liệu góp phần cho công tác Bảo tồn và phát huy giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ.  

Hy vọng cuốn sách sẽ là nguồn thông tin phong phú, đa chiều phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và giới thiệu, tuyên truyền về Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 7.024.415
Online: 66