Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Điện Biên năm 2020; Kế hoạch số 1059/KH-SVHTTDL ngày 08/6/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020.

Trong tháng 11 và 12 năm 2020, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch đã tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Đoàn công tác làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin và các hợp tác xã, một số hộ gia đình, các điểm du lịch để thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung về nhóm sản phẩm “du lịch cộng đồng và điểm du lịch” trong Chương trình OCOP, tại địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay và các huyện: Điện Biên, Mường Ảng, Tuần Giáo, Tủa Chùa và Mường Nhé.

Tại các buổi làm việc, Đoàn công tác đã trao đổi với chính quyền các xã và các chủ thể về mục đích, nội dung của chương trình OCOP tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; các chính sách hỗ trợ các tổ chức kinh tế, nhóm cộng đồng nghiên cứu, phát triển các loại hình, dịch vụ du lịch gắn với nông thôn trên cơ sở phát huy các thế mạnh về các tài nguyên du lịch, các giá trị văn hóa truyền thống; hồ sơ, quy trình đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trong lĩnh vực du lịch.

Phổ biến và giới thiệu các văn bản liên quan đến chương trình OCOP như: Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm; Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 07/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg; Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Đề án "Chương trình mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh, bổ sung sản phẩm, chủ thể sản xuất tham gia Đề án "Chương trình mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.

Thông qua buổi làm việc, các chủ thể đã nhận thấy rõ được lợi ích khi tham gia chương trình OCOP, khai thác các tiềm năng phát triển du lịch, góp phần đẩy mạnh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 7.121.856
Online: 66