Ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp.

Theo đó, Nghị định số 157/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013; Nghị định này quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức giám định tư pháp công lập; việc thành lập và đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp: chính sách ưu đãi đối với Văn phòng giám định tư pháp: quyết định công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) đối với hoạt động giám định tư pháp. Cụ thể:

- Sửa đổi, bổ sung Điều 1 ; Điểm b khoản 1 Điều 3; Điểm b khoản 1 Điều 7 ; Điểm b khoản 1 Điều 9 ; Khoản 2 Điều 21 ; Điều 23; Điều 26 ; Điểm d, điểm đ, điểm g khoản 1 Điều 27; Điểm b khoản 2 Điều 27 ; Bổ sung Điều 28a vào sau Điều 28  Nghị định số 85/2013/NĐ-CP.

 - Bãi bỏ khoản 3 và khoản 4 Điều 29 nghị định số 85/2013/NĐ-CP.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 7.024.276
Online: 37