Căn cứ Hướng dẫn số 132-HD/BTGTW ngày 10/4/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 82-HD/BTGTU ngày 16/01/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị tập trung bám sát nội dung, nhiệm vụ, tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động thiết thực chòa mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứu XIII của Đảng; phản ảnh niềm tin, phấn khởi của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về kết quả Đại hội.

Các hoạt động chào mừng Đại hội XIII của Đảng được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, từ tỉnh đến cơ sở tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội XIII của Đảng: Tuyên truyền, quán triệt tới cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền, cổ động trực quan trên các phương tiện pa nô, khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn, bảng điện tử, trên tạp chí của Ngành…; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tổ chức chiếu phim, chiếu phim lưu động; tổ chức tuyên truyền lưu động, tuyên truyền cổ động mặt đường; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Ngành và các các trang thành viên của các đơn vị trực thuộc Sở; tổ chức tuyên tuyên truyền trên hệ thống màn hình Led tại Quảng trường 7/5 và tại Sân trục hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Các hoạt động tuyên truyền cổ động mặt đường

Các hoạt động tuyên truyền tập trung tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa to lớn, sự ra đời, quá trình đấu tranh và phát triển của Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng và những thành tựu nổi bật; Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng; nêu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV hướng tới Đại hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2021-2026 và những năm tiếp theo.

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Tình cảm của các tầng lớp nhân dân ở trong tỉnh, trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đảng, về Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là mong muốn của đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đảng và Đại hội.

Các hoạt động tuyên truyền đã góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội XIII của Đảng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 6.928.955
Online: 60