Từ ngày 24/9 đến ngày 25/9, Bảo tàng tỉnh thực hiện triển lãm ảnh chuyên đề “Phong trào thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015 - 2020” chào mừng Đại hội Thi đua Yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ V tại Trung tâm Hội nghị, Văn hóa tỉnh Điện Biên.

Triển lãm gồm 159 ảnh tư liệu, chia làm 2 phần:

Phần 1: Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước với tỉnh Điện Biên.

Nội dung: Giới thiệu những hình ảnh hoạt động và sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với tỉnh Điện Biên trong giai đoạn 2015 - 2020. Những năm qua, nhờ có chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sự đầu tư đúng hướng, có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại nên đời sống nhân dân vùng biên giới đã được cải thiện đáng kể về nhiều mặt, đồng bào tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tích cực tham gia thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Phần 2: Phong trào thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015 - 2020

Nội dung: Giới thiệu những hình ảnh về gương điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực; Giới thiệu những hình ảnh phản ánh thành tích đã đạt được của tập thể, cá nhân trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại của các sở, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh.

Triển lãm ảnh chuyên đề “Phong trào thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015 - 2020” nhằm giới thiệu, tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào thi yêu nước; công tác thi đua khen thưởng; tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thông qua triển lãm nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thi đua lao động sản xuất tạo ra sản phẩm hàng hoá cho xã hội, góp phần tăng trưởng kinh tế ngày càng cao, xây dựng và phát triển đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.022.809
    Online: 49