Để triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2020 đạt chất lượng, thiết thực, hiệu quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020.

Theo đó, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức tuyên truyền, quán triệt, nghiên cứu, phổ biến sâu rộng cho công chức, viên chức, người lao động về các chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các văn bản Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2020; phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tập trung phổ biến, tuyên truyền về quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng chống bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội...

Tập trung giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tăng cường kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ, nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; tôn vinh, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 được tổ chức triển khai dưới các hình thức cụ thể như: Tổ chức lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với các hoạt động sự nghiệp tại cơ sở như: Phát hành phim và chiếu bóng, phát hành sách và văn hóa phẩm, thông tin lưu động tổng hợp, thư viện...; tăng cường viết các tin, bài, ảnh đăng tải tại chuyên mục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Sở; Trang thông tin điện tử của các đơn vị, tổ chức căng treo khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở 1 và các đơn vị (các đơn vị có thể tham khảo lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền gửi kèm theo).

Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 vừa là nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, vừa là trách nhiệm của mỗi công dân. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.016.358
    Online: 44