Đại hội TDTT các cấp năm 2021 - 2022 là một trong những hoạt động lớn nhằm phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi trong mọi tầng lớp nhân dân, động viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Bởi những ý nghĩa lớn lao đó, ngay từ năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung chỉ đạo, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT các cấp trên địa bàn tỉnh và quán triệt sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Đại hội TDTT...

Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp năm 2021 -2022, ngày 28/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 2537/HD-UBND vê hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT các cấp trên địa bàn tỉnh tiến tới Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ XI-năm 2022. Theo đó:

Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, phường, thị trấn và đơn vị cơ sở (gọi chung là cấp xã), phấn đấu 129/129 xã, phường, thị trấn (đạt 100%) tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cơ sở, với ít nhất từ 5 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao được đông đảo nhân dân yêu thích, ưu tiên tổ chức các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian phù hợp truyền thống của địa phương, thời gian hoàn thành việc tổ chức Đại hội chậm nhất trong Quý III năm 2021.

Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện), UBND tỉnh yêu cầu 10/10 huyện, thị xã, thành phố tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (đạt 100%) với nội dung tổ chức từ 10 môn thể thao trở lên, trong đó có các môn Điền kinh, Cầu lông, Bóng đá, Bóng chuyền và các môn thể thao dân tộc phù hợp với truyền thống của địa phương, thời gian tổ chức Đại hội chậm nhất trong Quý I năm 2022.

Đại hội Thể dục thể thao Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và cấp ngành (gồm 11 Sở, ngành, đơn vị LLVT) tổ chức thi đấu ít nhất từ 06 môn thể thao trở lên, trong đó ưu tiên tổ chức các môn thể thao được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, chiến sĩ tham gia, thời gian tổ chức hoàn thành chậm nhất trong Quý I năm 2022.

Ngoài ra cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao, tuyên truyền về các sự kiện nổi bật của địa phương trong đó có Đại hội TDTT..., góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và sự đồng tình, hưởng ứng của toàn thể quần chúng nhân dân các dân tộc anh em trên địa bàn. Thông qua Đại hội TDTT các cấp năm 2021 - 2022, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thể dục thể thao giai đoạn 2018 - 2022 của các xã, phường, thị trấn, các huyện, thị, thành phố, các cơ quan, đoàn thể và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh... Tạo động lực phát triển sâu rộng phong trào thể dục thể thao trong các đối tượng và địa bàn, tăng nhanh số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, số hộ gia đình thể thao, giữ gìn và khai thác các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian mang đặc thù vùng Tây Bắc, Điện Biên.

Từ việc hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” cũng như việc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020. Chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc anh em tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức thành công đại hội TDTT các cấp năm 2021 - 2022, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi lĩnh vực do Đảng và nhà nước giao phó và quyết tâm tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh Điện Biên lần thứ XI- năm 2022./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.121.840
    Online: 69