Từ ngày 18/8 - 05/9/2020. Thư viện tỉnh Điện Biên tổ chức Trưng bày, triển lãm giới thiệu sách kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020) tại trụ sở Thư viện.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu 300 bản sách, xoay quanh các nội dung về vai trò của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhân tố thắng lợi của Cách mạng Việt Nam; khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc ta.

Thông qua triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, toàn dân đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ và sâu sắc vị trí, tầm vóc vĩ đại và giá trị lịch sử to lớn về thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, cổ vũ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Thư viện tỉnh Điện Biên


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 6.801.660
Online: 37