Ngày 20/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển Điện ảnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đây là chương trình nhằm cụ thể hóa Chiến lược và Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Kế hoạch thực hiện “Chiến lược và quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng kế hoạch hành động cụ thể trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Các mục tiêu được đề ra bao gồm:

Phát huy thế mạnh của điện ảnh, đầu tư sản xuất, phổ biến nhiều tác phẩm điện ảnh có giá trị tư tưởng, giáo dục, thẩm mỹ và giải trí phù hợp với đặc điểm đời sống, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân; rút ngắn khoảng cách chênh lệch hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền, đáp ứng yêu cầu công tác giải trí, tuyên truyền trong tình hình mới.

Từng bước hoàn thiện, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn nhân lực điện ảnh hiện có, cùng với các chương trình mục tiêu, xã hội hóa và các nguồn khác theo quy định của pháp luật để quy hoạch đất, nâng cấp Rạp chiếu phim Điện Biên Phủ thành rạp chiếu phim quy mô loại II, đồng thời tăng tỷ lệ phim Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Nâng cao hiệu quả hoạt động Điện ảnh ở địa phương từ nay đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 theo hướng hiện đại và hội nhập, giàu bản sắc dân tộc, phục vụ tốt nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc ở vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; Hoàn thiện cơ chế, chính sách, chương trình phát triển điện ảnh; Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị; Duy trì, nâng cao các chỉ tiêu trong hoạt động chuyên môn điện ảnh; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa; Kiện toàn tổ chức bộ máy.

Làm tốt công tác phát triển Điện ảnh nâng cao chất lượng sản xuất, phát hành phổ biến phim, chiếu phim và tuyên truyền sẽ góp phần tăng mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh, nhất là ở các địa bàn khó khăn, vùng cao, vùng xa, khu vực biên giới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.708.943
    Online: 74