Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 29/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến toàn Ngành lần thứ III (2015 - 2020), lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hội nghị đã tổng kết phong trào thi đua và biểu dương điển hình tiên tiến trong 5 năm (2015 - 2020), đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn (2020 - 2025); qua đó tiếp tục khơi dậy, cổ vũ sức mạnh đoàn kết, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại địa phương.

Phát huy tinh thần thi đua yêu nước và kết quả đã đạt được, toàn Ngành đã thể hiện sự đồng thuận cao với các nội dung phát động thi đua giai đoạn 2020 - 2025 đó là:

I. Chủ đề thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, thi đua bứt phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025”

II. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và các nội dung thi đua do các cấp phát động, với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của ngành, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình giai đoạn 2020 - 2025.

2. Tăng cường nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban chi ủy, tinh thần trách nhiệm trong quản lý, điều hành của Lãnh đạo Sở, thủ trưởng các phòng, đơn vị, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đối với phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành phong trào sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

3. Thường xuyên, kịp thời quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; sự chủ động, linh hoạt của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị, nhất là bộ phận được giao là thường trực Hội đồng; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; phát huy tinh thần sáng tạo, nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với phong trào thi đua, biến nhận thức thành hành động cụ thể thiết thực, để tạo động lực mạnh mẽ trong các phong trào thi đua yêu nước.

4. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các phong trào thi đua như “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Đồng thời tiếp tục tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” ; phong trào“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tích cực đẩy mạnh hơn trong các hoạt động xã hội, vận động ủng hộ các quỹ xã hội của tỉnh, giúp đỡ xã khó khăn…

5. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc. Đề cao tinh thần và ý thức trách nhiệm, phát huy năng lực, nâng cao hiệu quả và chất lượng công vụ, đặc biệt là nâng cao chất lượng, tiến độ và trách nhiệm của đơn vị, người đứng đầu trong việc tham mưu xây dựng và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các Chương trình, đề án; đẩy mạnh, tạo bước bứt phá về cải cách hành chính, chấp hành kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, quy chế dân chủ, quy chế nếp sống văn hóa công sở, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống quan liêu, tham nhũng; tăng cường kiểm tra, thanh tra giám sát việc sử dụng ngân sách và các hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình trên địa bàn.

6. Công tác khen thưởng cần tập trung chỉ đạo từ việc đề xuất, lựa chọn, phải thực sự dân chủ, công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; chú trọng khen thưởng công chức, viên chức, lao động trực tiếp tham mưu, thừa hành thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức rút kinh nghiệm, bàn biện pháp đổi mới công tác xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; kịp thời động viên, biểu dương, tôn vinh khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Với tinh thần mới, khí thế mới, động lực mới, những chiến sỹ trên mặt trận Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đồng lòng, biến thách thức thành thời cơ, biến khó khăn thành hành động, để tập trung làm tốt các nhiệm vụ hưởng ứng phong trào thi đua như sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức, chính trị tư tưởng, hiểu sâu sắc về vai trò, ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua, đó là: Thi đua yêu nước là phải thể hiện qua những hành động cụ thể; bằng những việc làm ích nước lợi dân; thi đua yêu nước là tìm mọi cách để vượt qua khó khăn, biết yêu thương, chia sẻ trách nhiệm để cùng hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Thi đua yêu nước là không ngừng học hỏi, lao động sáng tạo, phát huy nội lực, thống nhất hành động với phương châm: “đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, thi đua bứt phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025”.

Hai là, Hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua như “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, gắn với việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Ba là, thực hiện nghiêm túc đăng ký thi đua đảm bảo và phù hợp với tiêu chuẩn quy định, với chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ tiêu về các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình theo năm và giai đoạn; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được cấp trên giao.

Bốn là, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị trong việc xây dựng tập thể đoàn kết, sáng tạo, dân chủ; tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung phát động thi đua tại từng phòng, đơn vị; tập trung xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực hoạt động của ngành.

Năm là, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và toàn ngành giai đoạn 2020 - 2025.

Sáu là, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh) của Sở để cùng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các hoạt động xã hội.

Với sự quan tâm Lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên, sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự phối hợp của các Sở ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh và các địa phương, với truyền thống đoàn kết, sự năng động, sáng tạo, toàn thể đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nguyện sẽ tiếp bước, viết tiếp những trang sử vẻ vang, tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được bằng tất cả trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo và nỗ lực không ngừng để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và mở rộng hoạt động đối ngoại của địa phương.

Với niềm tin và huy vọng tại Hội nghị điển hình tiên tiến trong 5 năm tới, toàn Ngành sẽ có nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.706.155
    Online: 25