Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2020, chi bộ Đoàn Nghệ thuật đã lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ góp phần vào việc thực hiện Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo đó, nhiệm kỳ 2017 - 2020, Đoàn Nghệ thuật đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Thứ nhất, Trong nhiệm kỳ Chi bộ Đoàn Nghệ thuật luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao về xây dựng chương trình phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh của ngành và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng nghi nhận.

Mỗi năm xây dựng 01 chương trình mới (đạt 100% kế hoạch giao hàng năm). Tổng số buổi biểu diễn hàng năm theo kế hoạch 110 buổi/năm. Tổng số buổi biểu diễn đạt: 363 buổi (năm 2017 đạt 113/110 buổi; 2018 đạt 120/110 buổi; năm 2019 đạt 130/130 buổi), trong đó: Số buổi biểu diễn phục vụ cơ sở 45 buổi/năm. Số buổi đạt được 135 buổi (mỗi năm thực hiện đạt 100 % chỉ tiêu giao). Chất lượng nghệ thuật ngày càng được nâng lên được các cấp, ngành, bà con nhân dân đánh giá cao, ghi nhận, ủng hộ.

Thứ hai, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các Nghị quyết, chỉ thị của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và nắm bắt tình hình tử tưởng của đảng viên, viên chức. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên, viên chức được quan tâm đúng mức; trong nhiệm kỳ đã có 02 đồng chí tham gia và hoàn thành lớp Trung cấp chính trị; 01 đồng chí hoàn thành học lớp Cao cấp lý luận chính trị. Bồi dưỡng về quản lý nhà nước: 3 đồng chí; Hoàn thành đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ Đại học: 3 đồng chí; Tiếp tục cử đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đại hoc: 04 lượt người; Bồi dưỡng kiến thức bắt buộc(tập huấn cơ bản): 32 đồng chí.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, chất lượng đảng viên, trong nhiệm kỳ đã tổ chức 33 kỳ sinh hoạt định kỳ; 11 cuộc sinh hoạt chuyên đề; 03 cuộc sinh hoạt đột xuất; bồi dưỡng, kết nạp đảng cho 03 đồng chí, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; tiếp nhận 01 đồng chí đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ; chuyển sinh hoạt đảng cho 02 đồng chí,... Lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương; Chỉ thị 08-CT/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ tư, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; chi bộ đã xây dựng và hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo đúng quy định (kiểm tra 03 đảng viên, giám sát 02 đảng viên,...). Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, đảng viên chấp hành tốt, duy trì sinh hoạt định kỳ đúng theo quy chế của Chi bộ đề ra; ghi sổ Nghị quyết đầy đủ các nội dung sinh hoạt; các đảng viên chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Quy chế của Đảng bộ, Chi bộ, 100% Đảng viên chấp hành điều lệ Đảng, thực hiện tốt 19 điều Đảng viên không được làm.

Thứ năm, thực hiện tốt việc đăng ký “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kết quả 14/14 đảng viên đã đăng ký bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của cá nhân, nội dung đăng ký đảm bảo đúng theo hướng dẫn gắn với chức trách nhiệm vụ được giao, có biện pháp, giải pháp và lộ trình thời gian thực hiện. Hàng tháng trong kỳ sinh hoạt chi bộ đã báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã đăng ký trong tháng của từng đảng viên, quần chúng những nội dung chưa hoàn thành thông báo đến đảng viên, quần chúng để triển khai thực hiện.

Thứ sáu, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của chi bộ, xây dựng chính quyền, tổ chức đảng; thực hiện tốt công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động của công đoàn, đoàn thanh niên.

Thứ bảy, kết quả thực hiện các chỉ tiêu đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020: Qua đánh giá kết quả phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ có 8/8 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra, đều hoàn thành 100%./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.946.616
    Online: 24