Ngay sau khi Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 được triển khai thực hiện cùng với các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức triển khai Nghị quyết và đạt được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Theo đó, kết quả thực hiện các nội dung theo Chương trình tổng thể bao gồm:

1. Cải cách thể chế

Nhằm cụ thể hóa các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, từ năm 2011 đến tháng 5/2020, Sở đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan tham mưu trình HĐND, UBND tỉnh ban hành 08 văn bản QPPL, trong đó 02 văn bản QPPL đã hết hiệu lực và 06 văn bản QPPL còn hiệu lực. Năm 2018, Sở đã tiến hành rà soát văn bản QPPL để hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018, Tổng số văn bản QPPL đã rà soát là 07/07 văn bản, gồm: 06 văn bản còn hiệu lực (trong đó có 03 văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế); 01 văn bản hết hiệu lực toàn bộ.

Sở đã triển khai kịp thời, có hiệu quả các văn bản QPPL tới toàn thể CBCCVC-LĐ bằng nhiều hình thức như: tổ chức Hội nghị (Hội nghị quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Hiếp pháp năm 2013 và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về triển khai thi hành Hiến pháp); căng treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền vào Ngày pháp luật Việt Nam 09/11 hàng năm; tuyên truyền thông qua các buổi chiếu phim lưu động (hàng năm tổ chức trên 1000 buổi chiếu tại Rạp trung tâm và các điểm bản tại xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn phục vụ trên 450.000 lượt người xem); thông qua hoạt động phát hành sách (hàng năm phát hành trên 5.000 bản sách chính trị - pháp luật)....

Trong giai đoạn 2011- 2020, Sở chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện tổ chức 46 đợt kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch và quảng cáo. Với tổng số 872 cơ sở được kiểm tra, trong đó: 207 lượt cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke, 60 cơ sở họat động kinh doanh thể dục, thể thao, 324 lượt cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, 243 cơ sở hoạt động quảng cáo; 38 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ băng đĩa hình, trò chơi điện tử. Ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 06 tổ chức và 07 cá nhân nộp ngân sách nhà nước 124.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tư triệu đồng chẵn).

2. Cải cách thủ tục hành chính

Hàng năm, căn cứ các Quyết định của Bộ VHTTDL về việc công bố Danh mục TTHC, Sở luôn chủ động, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Quyết định công bố Danh mục TTHC. Tính đến thời điểm báo cáo, tổng số TTHC thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là 151 TTHC, trong đó: số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở là 127 TTHC, cấp huyện là 16 TTHC, cấp xã là 05 TTHC và 03 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. 100% TTHC đã công bố, được công khai theo đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Từ 01/8/2019, Sở chính thức triển khai thực hiện việc giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tính đến thời điểm báo cáo, đã phát sinh 06 hồ sơ TTHC tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Số lượng hồ sơ phát sinh qua dịch vụ BCCI ngày càng tăng, năm 2019 số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ BCCI là 32 hồ sơ (đạt 31,68%) và số hồ sơ  được trả qua dịch vụ BCCI là 30 hồ sơ (đạt 29,7%).

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

Ngày 15/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 990/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên; Quyết định số 992/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và từ ngày 01/01/2020, 02 đơn vị Trung tâm Văn hóa Điện ảnh và Ban quản lý di tích đã đi vào hoạt động. Như vậy, cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp của Sở sau khi kiện toàn, sắp xếp giảm từ 09 đơn vị xuống còn 08 đơn vị, gồm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao; trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch; thư viện tỉnh; đoàn Nghệ thuật tỉnh; bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; bảo tàng tỉnh; ban Quản lý di tích; trung tâm Văn hóa, Điện ảnh.

Hàng năm, Sở đều xây dựng kế hoạch biên chế, số lượng người làm việc trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập thuộc ngành đề nghị Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh giao chỉ tiêu cho ngành. Tính đến 31/3/2020, toàn ngành đã sử dụng 46 biên chế công chức (giảm 17,86% so với năm 2015); 283 viên chức (giảm 8,71% so với năm 2015). 8/8 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nghiêm theo quy định phân cấp quản lý viên chức của UBND tỉnh và thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng viên chức đúng vị trí việc làm và trình độ được đào tạo.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Sở đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC từng năm và giai đoạn 2011-2015, 2016-2020, trong đó tập trung vào các đối tượng trong diện quy hoạch: đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo quản lý, kiến thức hội nhập…

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tiến hành đúng quy trình và điều kiện tiêu chuẩn. Công chức, viên chức được bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý đều nằm trong quy hoạch của ngành, có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Công tác đánh giá, phân loại CBCCVC được triển khai đúng thời gian, đúng thủ tục, quy trình, các phòng, đơn vị thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, gửi hồ sơ đầy đủ.

5. Cải cách tài chính công

Chủ động tham mưu trình HĐND, UBND tỉnh ban hành các quy định về:  mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể dục thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên; định mức hoạt động, nội dung chi và mức chi đặc thù của Đội Tuyên truyền lưu động, thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng; mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên... làm cơ sở chi tiêu đảm bảo đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho CBCCVC-NLĐ.

Hàng năm chủ động xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí; điều hành ngân sách đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu tỉnh giao xong vẫn tiết kiệm được kinh phí để mua sắm bổ sung máy móc, thiết bị phục vụ chuyên môn đồng thời chi thu nhập tăng thêm cho viên chức và người lao động trong đơn vị (Đoàn Nghệ thuật, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ).

Trong những năm qua công tác xã hội hóa đã có những bước chuyển biến tích cực, thu được những kết quả đáng kích lệ, tiềm năng và nguồn lực của xã hội bước đầu được phát huy; khu vực ngoài công lập phát triển và hoạt động đa dạng, phong phú, theo đó việc vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia tài trợ, hỗ trợ kinh phí cùng tổ chức Lễ hội Hoa Ban hàng năm.

Về thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính, Sở đã thực hiện: Đảm bảo các chỉ tiêu về biên chế, quỹ tiền lương; chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội tỉnh giao; thực hiện quản lý điều hành thu, chi ngân sách cơ bản đảm bảo trong tổng mức dự toán được giao, về chi ngân sách đúng mục đích, cơ bản theo đúng các chính sách chế độ quy định hiện hành; chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động VHTTDL đáp ứng phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao.

Về thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập, trong 10 năm qua có 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên, chiếm gần 60% đơn vị. Từ năm 2015 đến nay đã có 48 viên chức nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, đạt 15% kế hoạch.

6. Hiện đại hóa hành chính

Năm 2019 đã thực hiện tích hợp việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ của người dân và doanh nghiệp đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2,3,4 đối với các TTHC đã chuẩn hóa. 

Về hạ tầng CNTT, hệ thống phần mềm quản lý, dữ liệu chuyên ngành, phát triển nguồn nhân lực CNTT: 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính; 100% máy tính được cài đặt phần mềm diệt virut có bản quyền, Sở đã có mạng cục bộ (LAN) luôn dược duy trì ổn định và đảm bảo kết nối internet, 100% máy tính tại đơn vị được kết nối mạng internet (trừ máy tính bí mật nhà nước); Sở đang sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc TDOFFICE của tỉnh, các ứng dụng chuyên ngành do tỉnh xây dựng đang sử dụng gồm: ứng dụng một cửa điện tử, ứng dụng kinh tế xã hội, ứng dụng chấm điểm chỉ số CCHC; 100% cán bộ công chức có chứng chỉ ứng dụng CNTT theo đúng quy định và thường xuyên sử dụng máy tính và internet để xử lý công việc; số lượng chữ ký số được cấp cho cán bộ, công chức là 07 chữ ký.

Về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, đơn vị: 9/9 đơn vị sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; 100% văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử giữa các cơ quan nhà nước; đã kết nối giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia; 100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản hộp thư điện tử công vụ; 100% hồ sơ công việc được xử lý qua môi trường mạng.

Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp; triển khai các hệ thống một cửa điện tử: Số dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3 là 26 dịch vụ; số DVCTT mức độ 4 là 21 dịch vụ; tỉ lệ DVCTT có phát sinh hồ sơ đạt 17,02%; số hồ sơ được giải quyết trực tuyến (tính đến 31/3/2020) là 52 hồ sơ.

Năm 2018, Sở đã thực hiện chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Ban hành Quyết định số 2410/QĐ-SVHTTDL ngày 22/11/2019 về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vận còn những khó khăn nhất định như:

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức không ngừng được nâng cao, thể hiện qua mặt bằng chung về trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức. Tuy nhiên, kỹ năng hành chính còn chưa đồng đều, chưa đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính hiện đại.

Việc áp dụng công nghệ thông tin vào nền hành chính bước đầu có kết quả tương đối tốt, tuy nhiên hiệu quả chưa cao, nhiều phần mềm còn nhiều bất cập, chưa được khai thác triệt để.

Các tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC chưa nghiên cứu kỹ các chính sách, quy định của nhà nước dẫn đến làm không đúng quy định, sơ sài, thiếu tài liệu và thông tin cơ bản. Sau khi được hướng dẫn đã tiếp thu nhưng việc tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung không đầy đủ nên phải sửa lại nhiều lần, làm kéo dài thời gian hướng dẫn các thủ tục.

Việc cải cách tài chính công đã được áp dụng, tuy nhiên đời sống của CBCCVC vẫn chưa được cải thiện đáng kể trong thời gian qua. Chưa có biện pháp, cơ chế tạo động lực thúc đẩy CBCCVC cống hiến ở mức cao hơn.

Để đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030, Sở đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu xây dựng trình HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL thuộc lĩnh vực ngành quản lý. Đảm bảo 100% văn bản QPPL được ban hành thống nhất, đồng bộ với các văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn; ban hành đúng căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục và thể thức trình bày theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Hai là, xây dựng đội ngũ CBCCVC có đủ phẩm chất chính trị, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ của nhân dân, phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình hiện nay. Đến năm 2030, đội ngũ CBCCVC có số lượng, cơ cấu hợp lý, có trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch.

Bao là, tiếp tục cải cách TTHC theo hướng đơn giản, thuận tiện cho tổ chức, công dân.  Sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đối với các lĩnh vực đang được triển khai thực hiện cho phù hợp với các quy định mới. Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch, giải quyết tốt công việc cho tổ chức, cá nhân. Mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức trên 90% vào năm 2030.

Bốn là, tích cực triển khai phần mềm Văn bản điện tử đến tất cả các phòng, đơn vị trong toàn ngành nhằm giảm bớt thủ tục hồ sơ giấy tờ hành chính và nâng cao hiệu quả làm việc của CBCCVC trong phạm vi toàn ngành. Phát huy có hiệu quả cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, sử dụng có hiệu quả các phần mềm ứng dụng, đặc biệt trong việc giải quyết các TTHC. Phấn đấu đến năm 2030: 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các phòng, đơn vị được thực hiện dưới dạng thư điện tử. Duy trì và nâng cao chất lượng Cổng/trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị trong ngành.

Năm là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giữa các phòng, đơn vị trực thuộc; tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan Sở.

Sáu là, tăng cường công tác tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá công tác CCHC trong toàn ngành. Tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra công tác CCHC tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.946.502
    Online: 69