Nhằm cụ thể hóa và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, chi bộ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT đã triển khai và đề ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa quan trọng của sinh hoạt chi bộ và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay; không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên mà trước hết là đồng chí bí thư và cán bộ chủ chốt;nâng cao ý thức của mỗi đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, trong việc nắm vững nội dung, chương trình của một buổi sinh hoạt chi bộ; trung thực, thẳng thắn trong phê bình và tự phê bình, trên tinh thần giúp đỡ nhau cùng tiến bộ Đảng viên là cán bộ lãnh đạo phải chịu sự kiểm tra, giám sát của chi bộ, nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm.

Hai là, Thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng. Các chi bộ cần xác định, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt là yêu cầu thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, đồng thời cũng là một trong những biện pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với khắc phục các yếu kém, khuyết điểm và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Ba là, Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Cấp ủy, chi bộ phải luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng nội dung sinh hoạt cho phù hợp với tình hình đặc điểm của đơn vị. Kết hợp các cuộc họp của cấp ủy, chi bộ với các cuộc họp về chuyên môn để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng đảng. Trước khi sinh hoạt, trong cấp ủy cần có sự phân công, chuẩn bị. Trong sinh hoạt, đảng viên có trách nhiệm tham gia phát biểu ý kiến xây dựng nghị quyết, phát huy cao độ trí tuệ của tập thể. Từ việc bàn bạc dân chủ, đi đến thống nhất cao trong cấp ủy, chi bộ thì việc ra nghị quyết lãnh đạo đơn vị sẽ nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Bốn là, phát huy vai trò trong xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt. Cán bộ chủ chốt còn là cầu nối giữa tổ chức Đảng với quần chúng, người lao động trong đơn vị; họ là những cán bộ trực tiếp tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, các quy định quản lý của đơn vị; đồng thời nắm tình hình thực tiễn ở đơn vị để đề ra các giải pháp, biện pháp đúng đắn, thiết thực, phù hợp.

 Năm là, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.Đảng lãnh đạo quần chúng thông qua đội ngũ đảng viên, vì vậy, vai trò, uy tín, danh dự của tổ chức Đảng trước hết phải được thể hiện thông qua vai trò uy tín của từng đảng viên, để mỗi đảng viên thực sự là tấm gương cho quần chúng, từ đó đòi hỏi mỗi đảng viên phải có nhận thức đúng đắn về vai trò của mình để luôn tự giác, trung thực, gương mẫu, có trách nhiệm đối với công việc và đơn vị, có đạo đức, lối sống, có ý thức tổ chức kỷ luật đồng thời có quan hệ gần gũi với quần chúng. Để mỗi đảng viên thật sự phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu phải cần: không ngừng đổi mới phong cách và lề lối làm việc của từng đảng viên, thực hiện tốt chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm. Để nâng cao tính tiền phong, trước hết đảng viên phải là người giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tận tâm, trung thực, sáng tạo trong công việc, có nhiều đóng góp cho đơn vị.

 Sáu là, công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cần phải thực hiện kịp thời để bảo đảm tính thời sự của thông tin, tránh tình trạng nghị quyết ban hành đã lâu, sự kiện trong nước, quốc tế và khu vực đã xảy ra nhưng lâu sau mới có tài liệu tuyên truyền trong chi bộ. Làm tốt công tác này là chi bộ đã có kênh thông tin chính thống cho các đảng viên, tránh các thông tin gây nhiễu, từ đó định hướng được dư luận xã hội.

Bảy là, thường xuyên đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh vào trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Việc cán bộ đảng viên và tổ chức đảnghọc tập và làm theo tấm gưong đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần tạo nên động lực trong công việc, ngăn ngừa tiêu cực, sửa chữa, khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng.

Tám là, căn cứ chỉ thị, nghị quyết và định hướng của cấp trên, tình hình, đặc điểm của chi bộ, cấp ủy chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi tháng một lần. Nội dung các buổi sinh hoạt chuyên đề tập trung vào các nhóm vấn đề: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng; các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong chi bộ; các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong mối đảng viên; việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.022.653
    Online: 26