Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngay từ đầu nhiệm kỳ phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình đã chủ động tham mưu cho Sở hàng năm ban hành Kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện các nội dung về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở đã đề ra.

Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã tích cực thực hiện phong trào gắn với chức năng nhiệm vụ đồng thời phối hợp, lồng ghép các nội dung phong trào với các chương trình, kế hoạch của ngành, địa phương, tập trung vào những nội dung, mục tiêu chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Chỉ đạo cấp huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản của Ban chỉ đạo Trung ương, của tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, hướng dẫn Ban Chỉ đạo cấp xã đăng ký các danh hiệu, giao chỉ tiêu cụ thể cho khu dân cư đồng thời có biện pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả để xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đạt được kế hoạch đã đề ra. Chú trọng công tác tuyên truyền, công tác tập huấn về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, trọng tâm là nội dung tiêu chí, công tác bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, Khu dân cư văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị cho Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, Trưởng thôn, bản, tổ dân phố; cán bộ Mặt trận tổ quốc, cán bộ văn hóa - xã hội các xã, phường, thị trấn. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý và quản lý chặt chẽ việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn; kiểm tra, đôn đốc các xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố về công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường, sử dụng nước sạch, công tác giảm nghèo; sử dụng có hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động các nhà văn hoá xã, nhà văn hoá thôn, bản, tổ dân phố.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có tác dụng thiết thực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, thông qua phong trào đã huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân để xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao; tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ từ cơ sở góp phần giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống. Các phong trào cụ thể như: Xây dựng gia đình; thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đã đi vào đời sống xã hội, trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục và tạo khí thế thi đua sôi nổi. Diện mạo các khu dân cư ngày càng được đổi mới, đời sống kinh tế và văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên; bệnh hình thức, thành tích trong tổ chức thực hiện phong trào dần được khắc phục.

Từng nội dung cụ thể về xây dựng gia đình, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đã đi vào đời sống xã hội, trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong từng hộ gia đình, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Kết thúc nhiệm kỳ các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu về lĩnh vực gia đình đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ sở đã đề ra. Kết quả cụ thể: 70% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 100% so với mục tiêu kế hoạch; 62% thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, đạt 112,7% kế hoạch; 92% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 102% kế hoạch; 100% huyện, thị, thành phố có Trung tâm văn hóa, đạt 100% kế hoạch; 62,3% xã, phương, thị trấn có nhà văn hóa thể thao, đạt 103,8% kế hoạch; 38,9 thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa và điểm sinh hoạt cộng đồng, đạt 155,6% kế hoạch.                                              

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.121.792
    Online: 109