Ngày 03/02/2020 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 174/QĐ-TLĐ về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.

Theo đó, người Việt Nam không phân biệt nghề nghiệp, giới tính, tín ngưỡng được gia nhập Công đoàn Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Là người làm công hưởng lương trong các đơn vị sử dụng lao động hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam hoặc người Việt Nam lao động tự do hợp pháp;

- Tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của công đoàn, đóng đoàn phí theo quy định.

Ngoài ra, tại Điều 35, chương XII có quy định thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ :

- Điều lệ Công đoàn Việt Nam do Đại hội Công đoàn Việt Nam thông qua. Chỉ Đại hội Công đoàn Việt Nam mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Những vấn đề mới phát sinh chưa được quy định trong Điều lệ, giao Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn xem xét, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện thí điểm và báo cáo tại Đại hội Công đoàn Việt Nam để sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho phù hợp.

Điều lệ cũng quy định khuyến khích người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người nước ngoài lao động hợp pháp tại Việt Nam tham gia các hình thức tập hợp của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.703.772
    Online: 45