Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Thông qua công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp, nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố hơn nữa khối đại đoàn kết các dân tộc và niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Ngày 16-01-2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 82-HD/BTGTU về tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với quan điểm, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đối với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

Do vậy, yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên truyền trong toàn Đảng bộ tỉnh thời gian tới phải bám sát kế hoạch số 79-KH/TU, ngày 18/06/2019 của Tỉnh ủy Điện Biên về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hướng đến mục đích, đó là: Phải tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội XIII của Đảng; các chương trình, hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội XIII của Đảng. Sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trọng tâm là công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền những quan điểm, chủ trương, đường lối và những định hướng lớn thể hiện quá trình đổi mới của Đảng, nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tập trung nêu bật tinh thần đổi mới, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Tăng cường tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng các cấp gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch 5 năm (2015 - 2020) và kế hoạch 5 năm tiếp theo (2020 - 2025).

Trên cơ sở bám sát Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Kế hoạch số 79-KH/TU, ngày 18/06/2019 của Tỉnh ủy Điện Biên về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó tập trung tuyên truyền về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, các văn kiện dự thảo trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng.

Tập trung nêu bật những thành tựu trên các lĩnh vực của địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ qua, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; quá trình đổi mới tư duy, những bài học kinh nghiệm qua hơn 30 năm đổi mới đất nước; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến của các địa phương, đơn vị trên các lĩnh vực; phương hướng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong thời gian tới. Phong trào thi đua của các cấp, các ngành lập thành tích chào mừng đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh trong năm 2020. Đấu tranh phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, đường lối, nhân sự đại hội đảng các cấp; tư tưởng bè phái, cục bộ gây mất đoàn kết trong Đảng; thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng…

Do vậy, để thực hiện tốt quan điểm, mục đích - yêu cầu trên, công tác tuyên truyền cần phải được tiến hành đồng bộ, toàn diện, bằng nhiều lực lượng, nhiều hình thức sinh động, phong phú, hấp dẫn, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, trong đó các cơ quan Tư tưởng - Văn hóa, Ban Tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp là lực lượng nòng cốt. Nhằm đảm bảo tính định hướng chính trị, kịp thời, có trọng tâm, Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cấp ủy tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền, nhất là ở cơ sở; thường xuyên nắm tình hình, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên của các cấp ủy Đảng, trong xã hội; kịp thời định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác những hành vi lợi dụng việc tổ chức đại hội đảng các cấp để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là trên internet, các trang mạng xã hội; biên soạn các loại tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội...

Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trực quan sinh động (hệ thống pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu…), thông tin lưu động, chiếu bóng vùng cao, biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao, tổ chức triển lãm ảnh, mở đợt phát hành sách về Đảng và đại hội đảng.

Các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh tăng cường các tin, bài, phóng sự, mở chuyên mục tuyên truyền về đại hội; đăng tải, thông báo xin ý kiến đóng góp của các tầng lớp Nhân dân vào toàn bộ nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, Đại hội XIII của Đảng; lựa chọn nội dung tuyên truyền cho phù hợp với nhận thức của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Phát huy vai trò của đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên các cấp, Bí thư, Trưởng bản thông qua việc tổ chức hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt Đảng, sinh hoạt đoàn thể, khu dân cư, câu lạc bộ...; kịp thời giải đáp những vấn đề mà cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng quan tâm, nhất là ở cơ sở, qua đó tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội hướng về Đại hội đảng các cấp, để Đại hội của Đảng thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn tỉnh./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.703.850
    Online: 75