Ngày 04/6/2020, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Theo đó, Bộ Chính trị khẳng định việc triển khai thực hiện Nghị quyết số  33-NQ/TW trong 5 năm qua đã đạt được những kết quả bước đầu trên mọi lĩnh vực, trong đó nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân có chuyển biến tích cực; các địa phương đều đặt nhiệm vụ xây dựng con người Việt nam phát triển toàn diện ở vị trí trung tâm. Kết luận cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhiều mục tiêu chưa đạt được như Nghị quyết đã đề ra.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW, Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện tập trung 8 nhiệm vụ chủ yếu:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…”.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

3. Tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

4. Đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

5. Tăng cường xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế.

6. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa.

7. Tăng cường bảo hộ quyền tác giả, phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa.

8. Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và truyền bá văn hóa Việt Nam ra thế giới./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.121.948
    Online: 107