Ngày 08/7/2020 , UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 661/QĐ- UBND về phê duyệt Đề án “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030”.

Đây là Đề án lớn nhằm cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, hướng tới mục tiêu bảo tồn, tôn tạo, phục dựng để gìn giữ lâu dài di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ và đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình phụ trợ liên quan. Qua đó nhằm phát huy giá trị di tích trong việc tôn vinh ý nghĩa và tầm vóc lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ, giáo dục truyền thống cho các thế hệ nhân dân Việt Nam, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch nói riêng, phát triển nền kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên nói chung, thiết thực thực hiện thành công công cuộc xóa đói giảm nghèo, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 1820/SVHTTDL-DSVH ngày 14/9/2020 về việc triển khai Đề án “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030”, trong đó đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở và cơ sở nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá; nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức trong việc giữ gìn, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; đặc biệt chủ động trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án... để triển khai thực hiện hiệu quả, thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án đề ra.

Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình UBND tỉnh xem xét và trình HĐND tỉnh thông qua nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030.  Đồng thời  trình UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện Dự án Khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc, giải phóng mặt bằng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các điểm di tích thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; bên cạnh đó Sở đã đề nghị các Sở, ngành tỉnh liên quan tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ giai đoạn 2021-2025. Mặt khác tiếp tục triển khai, đầu tư xây dựng bổ sung các công trình tôn vinh chiến thắng và tri ân các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ...

 Đề án được triển khai sẽ là cơ sở để tỉnh Điện Biên tiếp tục giữ gìn và lan tỏa ý nghĩa, giá trị của Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đối với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Đồng thời, tiếp tục đưa Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ trở thành nhân tố quan trọng trong quá trình khẳng định thương hiệu du lịch Điện Biên và tương xứng với tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, qua đó đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh trong thời gian tới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.119.556
    Online: 60