Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Ngày 06/8/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 04/2020/TT-BVHTTDL về việc quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Thông tư gồm 8 điều: Trong đó Điều 4 quy trình công nhận hương ước, quy ước như sau:

Trước hết, sau khi tiếp nhận báo cáo của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố về kết quả cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố bàn, biểu quyết thông qua hương ước, quy ước, công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã chủ trì, phối hợp với công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu giúp UBND xã lập hồ sơ gửi UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) đề nghị công nhận hương ước, quy ước.

Tiếp theo, sau khi nhận đủ hồ sơ đề nghị công nhận hương ước, quy ước của UBND xã, Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan để trình UBND huyện công nhận hoặc không công nhận hương ước, quy ước.

Cần lưu ý, định hướng nội dung hương ước, quy ước phải phù hợp với yêu cầu về phạm vi nội dung hương ước, quy ước quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2020.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.016.353
    Online: 44