Ngày 18/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý lễ hội năm 2020.

Theo đó, để triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, tổ chức lễ hội và hướng dẫn các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện nếp sống văn minh cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Tăng cường công tác quản lý, tổ chức kiểm tra các hoạt động tại lễ hội nhằm kịp thời ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng lễ hội, các hoạt động gây mất trật tự, an ninh, chia rẽ đoàn kết dân tộc, cấm tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan, các hủ tục lạc hậu trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc .

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm khi tham gia lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội và các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

Quản lý, tổ chức lễ hội thuộc di tích gắn liền với các biện pháp bảo vệ, phát huy giá trị di tích; tuyệt đối không đưa linh vật, biểu tượng ngoại lai, các hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục vào di tích; không làm thay đổi các giá trị cốt lõi của di sản Văn hóa, giữ gìn cảnh quan, môi trường khu vực tổ chức lễ hội.

Sắp xếp bố trí hàng quán dịch vụ khoa học, hợp lý, có niêm yết giá công khai, đúng quy định; nơi trông giữ phương tiện giao thông đảm bảo thuận tiện cho du khách và nhân dân về dự lễ hội.

Bố trí sắp xếp hợp lý địa điểm và phương tiện thu gom rác thải, nhà vệ sinh trong khu vực tổ chức lễ hội và khuôn viên các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo cần kín đáo, đảm bảo mỹ quan.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm; ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, biến tướng trong các hoạt động của lễ hội và các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm sau khi tổ chức lễ hội, có các hình thức động viên khen thưởng kịp thời cho các đơn vị, cá nhân làm tốt công tác quản lý, tổ chức lễ hội và thực hiện tốt nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo của địa phương.

Các phòng, đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường trách nhiệm vụ thực hiện các nội dung có liên quan, đảm bảo việc tổ chức lễ hội an toàn, tiết kiệm, không trái thuần phong mỹ tục, phù hợp với đạo đức, lối sống, đồng thời phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. /.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.712.384
    Online: 24