Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là nhiệm vụ thiết thực thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/ 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau khi triển khai tổ chức Hội nghị công chức, viên chức tại các đơn vị trực thuộc, nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước, ngày 12/01, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã phối hợp với tổ chức Công đoàn tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Phạm Việt Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Chủ tịch công đoàn bộ phận các phòng QLNN. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, đại diện Lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn cơ sở, Ban nữ công Sở, toàn thể công chức, lao động khối quản lý nhà nước, đại diện lãnh đạo và đại diện Ban Chấp hành công đoàn bộ phận các đơn vị trực thuộc Sở, cộng tác viên tin ảnh của các đơn vị trong ngành.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Việt Dũng, Giám đốc Sở nhấn mạnh: Năm 2018 vừa qua, thực hiện chương trình, kế hoạch đã đề ra, lãnh đạo Sở và tổ chức Công đoàn đã không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, khắc phục những khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tổ chức Công đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”; tích cực tham gia quản lý, vận động đoàn viên phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Hội nghị của chúng ta lần này diễn ra trong bối cảnh công chức, viên chức, lao động cùng với nhân dân trong tỉnh đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, trong đó nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm với yêu cầu của thời kỳ mới; giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức thi đua học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan; quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; ra sức xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Tại Hội nghị sẽ tập trung triển khai các nội dung chủ yếu đó là:

(1) Kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở;

(2) Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;

(3)  Thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 và giải pháp tham mưu triển khai các hoạt động kỷ niệm 3 ngày lễ lớn năm 2019;

(4) Lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức; bàn biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan; việc sửa đổi, bổ sung một số Quy chế của Sở đã ban hành;

(5) Báo cáo kết quả hưởng ứng phong trào thi đua năm 2018 và triển khai nhiệm vụ thi đua năm 2019;

(6) Bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2021.

Với tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới” vì sự nghiệp phát triển của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, toàn thể Hội nghị đã thể hiện quyết tâm, biểu quyết nhất trí cao thông qua dự thảo các Báo cáo và Nghị quyết Hội nghị, đây là cơ sở rất quan trọng để tập thể Ban lãnh đạo Sở, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiến hành triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Dưới ánh sáng của Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Các chương trình, kế hoạch, quy hoạch, dự án đã được phê duyệt về văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình đặt ra cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức Công đoàn những yêu cầu và nhiệm vụ mới rất nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang.

Đó chính là những nhiệm vụ cơ bản mà toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn cần phải phấn đấu thực hiện trong thời gian tới, đưa các hoạt động đi vào chiều sâu, tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ của cơ quan năm 2019 và những năm tiếp theo.

Hoàng Hiệp - Chủ tịch CĐCS Sở VHTTDL


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.670.764
    Online: 48