Ngày 01/3/2019 UBND tỉnh Điện Biên ban hành Công văn số 517/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019.

Theo đó UBND tỉnh đã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến quán triệt, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, dân dân và du khách nghiêm túc thực hiện và triển khai có hiệu quả Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, các quy định của Đảng, nhà nước về quản lý, tổ chức lễ hội tại địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện kiểm kê, phân loại lễ hội, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa lễ hội; xây dựng đề án, đề tài nghiên cứu khoa học nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu mục đích, ý nghĩa, giá trị của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; bảo tồn có chọn lọc những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

Bên cạnh đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, kích động bạo lực và các hành vi vi phạm pháp luật khác và Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả triển khai thực hiện việc quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính Phủ. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lễ hội thuộc phạm vi quản lý địa giới hành chính; tiếp nhận nội dung đăng ký hoặc thông báo tổ chức lễ hội quy mô cấp huyện; kiểm kê, phân loại lễ hội và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động lễ hội tại địa phương. Chủ trì nghiên cứu đề xuất đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất của các di tích, cơ sở thờ tự đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi thực hành tín ngưỡng và tham gia lễ hội. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã trực thuộc triển khai thực hiện Nghị định 110 theo đúng quy định và thẩm quyền được giao.

Thanh Tâm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.703.879
    Online: 90