Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Trong đó, Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh sách 35 nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử; đồng thời bổ sung 05 cửa khẩu (03 cửa khẩu đường bộ và 02 cửa khẩu đường biển trong đó tỉnh Điện Biên có của khẩu Tây Trang) cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Việc Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên được Chính phủ bổ sung vào danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử là điều kiện rất thuận lợi để thu hút khách du lịch quốc tế đến Điện Biên và vùng Tây Bắc.

Người nước ngoài đề nghị cấp thị thực điện tử thực hiện các bước như sau:

Bước 1, truy cập Trang thông tin cấp thị thực điện tử của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an có tên miền tiếng Việt: xuatnhapcanh.gov.vn hoặc tiếng Anh: immigration.gov.vn để khai thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử, tải ảnh và trang nhân thân hộ chiếu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ.

Bước 2, nhận mã hồ sơ điện tử và nộp phí cấp thị thực vào tài khoản quy định tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử và phí cấp thị thực, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an xem xét, giải quyết, trả lời người đề nghị cấp thị thực điện tử tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử.

Người nước ngoài đề nghị cấp thị thực điện tử sử dụng mã hồ sơ điện tử để kiểm tra kết quả giải quyết của Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử; trường hợp được cấp thị thực điện tử thì sử dụng mã hồ sơ điện tử để in thị thực điện tử theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ.

Đối với các cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh đề nghị cấp thị thực điện tử đối với người nước ngoài thực hiện theo các bước:

Bước 1, trước khi đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam đăng ký tài khoản điện tử và có chữ ký điện tử theo quy định của Luật giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn.

Bước 2, đăng ký, hủy tài khoản điện tử

- Cơ quan, tổ chức gửi văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh theo mẫu. Việc đề nghị cấp tài khoản điện tử chỉ thực hiện một lần, trừ trường hợp thay đổi nội dung hoặc tài khoản bị hủy theo quy định tại điểm c khoản này.

- Cục Quản lý xuất nhập cảnh có văn bản trả lời và cấp tài khoản điện tử  trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức.

- Tài khoản điện tử bị hủy trong trường hợp cơ quan, tổ chức có tài khoản đề nghị bằng văn bản hoặc cơ quan, tổ chức có tài khoản vi phạm các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và về quản lý xuất nhập cảnh.

Bước 3, cơ quan, tổ chức đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài sử dụng tài khoản điện tử truy cập vào Trang thông tin cấp thị thực điện tử để đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài.

Bước 4, Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời cơ quan, tổ chức tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử và phí cấp thị thực.

Bước 5, Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài sử dụng mã hồ sơ điện tử để nhận văn bản trả lời của Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử và thông báo kết quả giải quyết cho người nước ngoài.

Bước 6, người nước ngoài được cấp thị thực điện tử sử dụng mã hồ sơ điện tử do cơ quan, tổ chức thông báo để in thị thực điện tử.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 6.676.651
Online: 71