Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức trong năm 2020 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đại hội tiến hành trong bối cảnh đất nước đã qua 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 với những thành tích đáng tự hào.

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 14-8-2019 của Tỉnh ủy Điện Biên thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 03-9-2019 Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã họp Ban Chấp hành mở rộng dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Việt Dũng, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở, cuộc họp đã thống nhất ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Mục đích, yêu cầu: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và triển khai tổ chức Đại hội từ các Chi bộ trực thuộc đến Đảng bộ Sở đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy DCĐ tỉnh. Thành lập các Tiểu ban hoặc bộ phận giúp việc, giao nhiệm vụ và xác định cụ thể lộ trình thực hiện, phát huy vai trò của Cấp ủy, Bí thư các chi bộ trong việc đôn đốc, kiểm tra, báo cáo quá trình thực hiện.

2. Đối tượng và thời gian tổ chức Đại hội: Các Chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội hoàn thành trong tháng 01 năm 2020, riêng Chi bộ Văn phòng tổ chức đại hội điểm vào đầu tháng 01 năm 2020. Đảng bộ Sở tổ chức Đại hội dự kiến trong tháng 4 năm 2020.

3. Nội dung Đại hội: Các Chi bộ trực thuộc thực hiện 3 nội dung (1) Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2020 và xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2022; kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Chi ủy hoặc Bí thư (đối với chi bộ không có Chi ủy) nhiệm kỳ 2017-2020; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ Sở; (3) Bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022. Đảng bộ Sở thực hiện 4 nội dung (1) Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2025; kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ DCĐ tỉnh; (3) Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025; (4) Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ DCĐ tỉnh.

4. Công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội: Các Chi bộ trực thuộc và Đảng bộ Sở chuẩn bị đầy đủ các loại tài liệu phục vụ đại hội, gồm: 1Báo cáo chính trị trung tâm; 2Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành hoặc Báo cáo kiểm điểm của Bí thư (đối với Chi bộ không có Ban chi ủy); 3Đề án nhân sự khóa mới; 4Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo các Văn kiện Đại hội; 5Nghị quyết Đại hội; 6Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; 7Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội; 8Chương trình Đại hội; 9Nội quy Đại hội; 10Quy chế bầu cử; 11Kịch bản điều hành chi tiết; 12Diễn văn khai mạc; 13Diễn văn bế mạc; 14Các loại biên bản và phiếu bầu cử; 15Maket khánh tiết, tuyên truyền.

Đối với dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành hoặc Báo cáo kiểm điểm của Bí thư và dự thảo Nghị quyết Đại hội phải tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, quần chúng và các tổ chức đoàn thể thuộc phạm vi lãnh đạo bằng hình thức thích hợp, thiết thực (có thể lấy ý kiến chuyên gia, cán bộ trong ngành đã nghỉ hưu). Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh lần cuối dự thảo để trình Đại hội thảo luận, quyết định.

5. Công tác chuẩn bị nhân sự: Tiêu chuẩn, độ tuổi, số lượng và cơ cấu cấp ủy viên khóa mới thực hiện theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị. Dự kiến số lượng Ban Chấp hành Đảng ủy khóa mới là 15 đồng chí, định hướng cơ cấu là các đồng chí Lãnh đạo Sở, Thủ trưởng một số phòng, đơn vị trực thuộc, Bí thư Đoàn cơ sở hoặc Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Ban Thường vụ 5 đồng chí (1 Bí thư, 1 Phó Bí thư, 3 Ủy viên).

Định hướng số lượng và cơ cấu Ban chi ủy các Chi bộ trực thuộc: Chi bộ Văn phòng bầu 7 chi ủy viên (1 Bí thư, 1 Phó Bí thư, 5 Ủy viên); cơ cấu có Lãnh đạo Sở, Thủ trưởng một số phòng chuyên môn, Bí thư Đoàn Thanh niên hoặc Chủ tịch Công đoàn bộ phận. Chi bộ có 09 đảng viên chính thức trở lên bầu 3 chi ủy viên (1 Bí thư, 1 Phó Bí thư, 1 Ủy viên); cơ cấu có Lãnh đạo đơn vị, Thủ trưởng một số phòng chuyên môn hoặc Bí thư Chi đoàn Thanh niên, Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

Quy trình chuẩn bị nhân sự thực hiện theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị. Công tác bầu cử tại Đại hội thực hiện theo Quy chế bầu cử trong Đảng được ban hành tại Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 06/10/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

Để đảm bảo triển khai các nội dung theo chương trình kế hoạch, Đảng ủy Sở đã quyết định thành lập 03 Tiểu ban giúp việc, gồm: Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban truyên truyền khánh tiết và phục vụ. Các Tiểu ban đã thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên và xác định lộ trình thực hiện cụ thể. Ban Chấp hành Đảng ủy đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Thường vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội tại các Chi bộ trực thuộc.

Để bảo đảm cho đại hội đảng bộ các cấp thành công, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cần quán triệt 06 quan điểm định hướng đó là: (1) Kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng; (2) Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; (3) Phát huy dân chủ rộng rãi, tập hợp cao độ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng; (4) Tôn trọng quy luật khách quan, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, làm tốt công tác dự báo để xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi cho cả trước mắt và lâu dài; (5) Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đặt lợi ích của Đảng, đất nước và nhân dân lên trên hết. Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, uy tín và hiệu quả công tác làm căn cứ cơ bản để đánh giá, sàng lọc, bố trí cán bộ và đổi mới công tác nhân sự; (6) Gắn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị; chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém", từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, coi đây là khâu "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt". Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Đại hội đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa".

Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ và để thiết thực chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng, 75 năm Ngày thành lập Nước, 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và hướng tới Đại hội XIII của Đảng. Với việc chuẩn bị chu đáo về nội dung, tinh thần chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở và các Chi bộ trực thuộc, kỳ đại hội sẽ thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tạo khí thế và động lực thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chính trị của ngành trong nhiệm kỳ, đồng thời có những đề xuất quan trọng trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, tạo đà bứt quá trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.571.873
    Online: 11