6 tháng đầu năm 2019, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Theo đó, ngay từ đầu năm Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh đã ban hành Kế hoạch và nhiều văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành thành viên ban chỉ đạo tỉnh, Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2019.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động phối hợp, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, hướng dẫn Ban Chỉ đạo cấp xã đăng ký các danh hiệu, giao chỉ tiêu cụ thể cho khu dân cư đồng thời có biện pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả để xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đạt được kế hoạch đã đề ra.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là chú trọng công tác tuyên truyền, công tác tập huấn về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, trọng tâm là nội dung tiêu chí, công tác bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, Khu dân cư văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị cho Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, Trưởng thôn, bản, tổ dân phố; cán bộ Mặt trận tổ quốc, cán bộ văn hóa - xã hội phường, thị trấn.

Bên cạnh đó còn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý và quản lý chặt chẽ việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn; kiểm tra, đôn đốc các xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố về công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường, sử dụng nước sạch, công tác giảm nghèo; sử dụng có hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động các nhà văn hoá xã, nhà văn hoá thôn, bản, tổ dân phố.

Thông qua phong trào các nội dung cụ thể về xây dựng gia đình, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đã đi vào đời sống xã hội, trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong từng hộ gia đình, thôn, bản, tổ dân phố; Công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực trong nhân dân ngày càng nhiều để xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao, tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao từ cơ sở, góp phần giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống.

Theo báo cáo, tổng hợp kết quả từ các huyện, thị xã, thành phố 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh có 98.159/128.889 hộ gia đình đăng ký xây dựng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 1.552/1.814 thôn, bản, tổ dân phố đăng ký danh hiệu "Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa"; 1.297/1.321 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa; 44/116 xã đăng ký danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. 12/14 phường, thị trấn đăng ký danh hiệu “Phường, thị trấn văn minh đô thị”; 2.094 đám cưới, trong đó có 1.952 đám cưới thực hiện theo nếp sống văn minh chiếm 93,2%; 1.083 đám tang, trong đó có 1.019 đám tang thực hiện theo nếp sống văn minh chiếm 94,1% và 119 đám tang thực hiện hỏa táng. Đối với Lễ hội, có 56 lễ hội được tổ chức trong đó có 36 lễ hội dân gian, 2 lễ hội lịch sử cách mạng, 18 lễ hội khác.

Toàn tỉnh hiện có 8/10 nhà văn hóa huyện chiếm 80%; 66/130 nhà văn hóa xã, phường, thị trấn chiếm 50,8%; 582/1.814 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố chiếm 32,1%; có 69 sân bóng đá (trong đó có 8 sân bóng đá cỏ nhân tạo), 01 sân điền kinh, 10 sân Tennis, 92 nhà tập luyện và 16 Bể bơi, 20 sân bóng rổ, 385 sân bóng chuyền ngoài trời, trên 800 trên 800 sân cầu lông, đá cầu và trên 300 các khu thể thao, vui chơi giải trí khác./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.708.475
    Online: 53