Thực hiện Quyết định số 209/QĐ-BVHTTDL ngày 18/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay". Ngày 23/7/2019, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 2165/KH-UBND về việc bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” (sau đây gọi tắt là Đề án), bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu “Di sản văn hóa vừa là động lực vừa là mục tiêu”, góp phần cho sự phát triển bền vững văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; từng bước đưa trang phục truyền thống phổ biến hơn trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, nâng cao lòng tự hào, ý thức bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan địa phương và Trung ương trong quá trình thực hiện. Phân công trách nhiệm cụ thể đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Kế hoạch đã chỉ ra các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn (giai đoạn 2019 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030), đồng thời đã nêu 10 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện, đó là:

1. Tiến hành kiểm kê, lập danh mục kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

2. Lựa chọn, xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú đảm bảo nội dung theo quy định.

3. Bảo tồn, khôi phục và phát huy một số nghề thủ công liên quan về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số.

4. Tổ chức tập huấn về phương pháp, kỹ năng bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức hoạt động tuyên truyền, quảng bá và phát huy giá trị trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

6. Định kỳ tổ chức Hội thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với các lễ hội, Ngày hội hoặc các sự kiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

7. Tổ chức triển khai việc mặc trang phục truyền thống tại các trường dân tộc nội trú, học sinh là người dân tộc thiểu số ở các cấp học.

8. Hỗ trợ giới thiệu và bán sản phẩm về trang phục truyền thống.

9. Khuyến khích công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị nhà nước mặc trang phục truyền thống trong dịp lễ, tết, ngày hội và một số sự kiện quan trọng khác

10. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch.

Việc bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên  trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ hết sức cần thiết và cấp bách bởi nhiều dân tộc đang có nguy cơ mai một, thất truyền về trang phục truyền thống, đặc biệt là dân tộc ít người. Do đó các cấp, các ngành cần phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành.

Trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú tỉnh Điện Biên

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.708.964
    Online: 80