UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số:  1529/TM-SVHTTDL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Điện Biên, ngày 22 tháng 7 năm 2019

     THƯ MỜI

Tham gia sáng tác kịch bản chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2020

 
   

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………..……………………..

Căn cứ Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”;

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (gọi tắt là Nghị quyết số 103/NQ-CP);

Căn cứ Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 10/12/2014 của Tỉnh ủy Điện Biên về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch hành động số 3786/KH-UBND ngày 27/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP; trong đó xác định Lễ hội Hoa Ban là hoạt động thường niên, sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Điện Biên để thu hút khách du lịch.

Là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND tỉnh Điện Biên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Trong những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã tham mưu cho UBND tỉnh Điện Biên tổ chức thành công 6 mùa lễ hội Hoa Ban. Thông qua Lễ hội Hoa Ban, cộng đồng các dân tộc trong tỉnh và bạn bè trong nước, quốc tế tới tham dự có dịp phô diễn những giá trị văn hóa đặc trưng; giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp của mảnh đất, con người Điện Biên - Tây Bắc. Qua đó góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống các dân tộc; thúc đẩy cơ hội liên kết, phát triển du lịch; tăng cường cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững.

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban, chương trình nghệ thuật khai mạc là một trong những điểm nhấn chính, góp phần vào sự thành công của Lễ hội, chứa đựng toàn bộ ý tưởng chủ đề của mỗi mùa lễ hội. Nhằm tổ chức thành công chương trình, qua đó góp phần tạo nên thành công chung cho Lễ hội Hoa Ban năm 2020 và các năm tiếp theo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên kính mời các đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, có kinh nghiệm, năng lực, đủ điều kiện tham gia sáng tác kịch bản chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Ban 2020 với một số nội dung như sau:

1. Yêu cầu về  kịch bản

- Nội dung: Cần phù hợp với tính chất, quy mô của Lễ hội Hoa Ban, mang tính khả thi trong tổ chức dàn dựng và biểu diễn trên sân khấu. Nội dung kịch bản thể hiện những nét đặc trưng tiêu biểu nhất về huyền thoại, lịch sử, văn hóa của mảnh đất, con người Điện Biên gắn với hình tượng Hoa Ban trong thời kỳ hội nhập. Qua đó, phô diễn được vẻ đẹp, những dấu ấn trọng đại, thành tựu quan trọng trong hành trình xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương Điện Biên, đồng thời thể hiện lời mời gọi “Về miền Hoa Ban” tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

 - Hình thức: Kịch bản thuộc thể loại kịch bản tổng thể, kết hợp giữa kịch bản văn học, kịch bản sân khấu và lời bình. Tổ chức dưới hình thức một chương trình nghệ thuật tổng hợp, xuyên suốt theo một chủ đề chung. Kết hợp các loại hình biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc, kịch... với hiệu ứng sân khấu như âm thanh, ánh sáng, màn hình led... nhằm tạo nên một chương trình nghệ thuật  hoành tráng, giàu sức hấp dẫn.

- Độ dài kịch bản tương ứng với thời lượng chương trình nghệ thuật: Từ 70 - 80 phút.

(Có biểu mẫu kịch bản kèm theo).

2. Vấn đề đảm bảo bản quyền

Để làm rõ hơn một số nội dung liên quan đến việc tiếp nhận và sử dụng kịch bản chương trình, tránh phát sinh những vướng mắc cũng như khiếu nại về quyền tác giả đối với những ý tưởng, kịch bản; đồng thời qua đó thể hiện sự tôn trọng đối với quá trình sáng tạo nghệ thuật của các tác giả tham gia, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về vấn đề quyền tác giả, quyền liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cam kết một số nội dung như sau:

- Tôn trọng tuyệt đối các quy định của luật Sở hữu Trí tuệ (2009), luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Sở hữu Trí tuệ (2019) và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về quyền tác giả và quyền liên quan đối với ý tưởng sáng tạo cũng như kịch bản của các cá nhân, đơn vị (gọi chung là tác giả) tham gia sáng tác theo lời mời của Sở.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên có trách nhiệm tiếp nhận, bảo mật tất cả các tác phẩm tham gia kể từ ngày tiếp nhận tác phẩm đến ngày công bố tác phẩm được tuyển chọn.

- Toàn bộ những tranh chấp phát sinh (nếu có) giữa Sở và các tác giả về vấn đề này sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành.

- Đối với các tác phẩm được lựa chọn dàn dựng, kịch bản thuộc bản quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tác giả được đứng tên với vai trò tác giả kịch bản, được chi trả nhuận bút theo quy định hiện hành và sự thỏa thuận, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn và quy mô tổ chức Ngày hội.

- Đối với các tác phẩm không phù hợp với các tiêu chí, yêu cầu, Sở cam kết không sử dụng ý tưởng sáng tạo của tác giả để tạo nên các tác phẩm phái sinh gây phương hại đến quyền tác giả của tác phẩm gốc; không vi phạm các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

- Sở có quyền thu hồi mọi giá trị liên quan đến tác phẩm được sử dụng (nhuận bút, chức danh tác giả kịch bản) trong trường hợp phát sinh tranh chấp bản quyền tác giả, quyền liên quan. Các tác giả phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Thời gian tiếp nhận tác phẩm

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận kịch bản từ ngày ban hành Thư mời này đến hết ngày 25/11/2019.

4. Kinh phí chi trả nhuận bút kịch bản

Trích từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho tổ chức Lễ hội Hoa Ban hàng năm. Mức kinh phí được xác lập trên cơ sở thống nhất, thỏa thuận giữa Sở với tác giả theo quy định hiện hành.

Mọi vấn đề liên quan, Sở giao cho đồng chí Trần Thị Hồng Hạnh - Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Văn hóa (Số điện thoại: 0215.3829.190, di động 0915.910.345, email: svhttdldienbien@gmail.com) làm đầu mối liên hệ.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các tác giả, đơn vị, doanh nghiệp để tỉnh Điện Biên tổ chức thành công Lễ hội Hoa Ban năm 2020 và các năm tiếp theo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, NVVH (TTHH).

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Việt Dũng

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU MẪU KỊCH BẢN TỔNG THỂ

(Thời lượng 70 - 80 phút)

(Kèm theo Thư mời số 1529/TM-SVHTTDL ngày 22/7/2019)

STT

TIẾT MỤC

THỜI LƯỢNG

LỜI BÌNH

DIỄN BIẾN SÂN KHẤU

ÂM NHẠC

ÁNH SÁNG

MÀN HÌNH LED

GHI CHÚ

1

Tiết mục 1

Dự kiến thời lượng mỗi tiết mục; chi tiết từng phút, giây.

Lời bình giàu chất văn học, thể hiện cô đọng ý tưởng, nội dung của tiết mục, phù hợp nội dung diễn biến sân khấu. Lời bình cần có tính liên kết giữa các tiết mục, các chương nhằm thể hiện rõ chủ đề xuyên suốt của chương trình nghệ thuật

Mô tả diễn biến sân khấu, bao gồm nội dung các hoạt cảnh, lời thoại, tiết mục biểu diễn; hình thức biểu diễn của diễn viên, nghệ sỹ; đạo cụ; khái quát động tác và tuyến di chuyển của các khối diễn viên…

Dự kiến các ca khúc, phối khí sử dụng trong từng tiết mục. Thể  hiện rõ thông tin tác giả tác phẩm, hình thức biểu diễn (đơn ca, tốp ca, hợp xướng…)

Mô tả ánh sáng dự kiến

Mô tả hình ảnh màn hình led trên sân khấu chính. Yêu cầu hình ảnh trên màn hình led phù hợp với thời lượng, nội dung từng tiết mục, bổ trợ hiệu quả cho diễn biến sân khấu.

 

2

Tiết mục 2

….

….

….

….

….

….

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.638.434
    Online: 44