Căn cứ Kế hoạch số: 40 - KH/CB ngày 26-3-2019 của chi bộ về Học tập, sinh hoạt chuyên đề năm 2019, ngày 15/5, Chi bộ Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, từ kỳ sinh hoạt trước chi bộ đã phân công cho đảng viên sưu tầm,biên tập lại  nội dung bài giảng của Giáo sư Hoàng Chi Bảo sát với chủ đề sinh hoạt và tổ chức cho đảng viên xem và nghiên cứu bài giảng. Cấp ủy chi bộ đã quán triệt và định hướng cho đảng viên thảo luận, đảng viên đều nhận thức được: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là chủ đề sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ các cấp năm 2019, là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề phải gắn nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên nhất là trong việc thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương trong việc chăm lo đời sống tinh thần của nhân dân thông qua các hoạt động chiếu bóng lưu động phục vụ cơ sở. Thông qua việc đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân; Phát huy dân chủ là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng nhân dân; Chăm lo đời sống nhân dân là nhiệm vụ của mỗi chi bộ đảng và cán bộ đảng viên. Chuyên đề có giá trị thực tiễn sâu sắc, ý nghĩa thiết thực đối với mỗi người cán bộ, đảng viên, đơn vị,

-  Sau học tập, nghiên cứu, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải  liên hệ bản thân, cam kết “ Làm theo” theo hướng:

+ Đánh giá nhận thức của cá nhân sau khi nghiên cứu, sinh hoạt chuyên đề do chi bộ tổ chức;

+ Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thông qua hoạt động chiếu phim lưu động để chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân,nhất là bà con ở vùng sâu,xa,biên giới, vùng có nhiều khó khăn và dân tộc thiểu số sinh sống.

+Về đạo đức, lối sống, tác phong, phải: Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú;

+ Những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và  lãnh đạo,chỉ đạo, thi hành công vụ, tập trung vào 2 nội dung: Việc tự giác thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ và tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền ở cơ sở, chăm lo đời sống tinh thần của nhân dân, thông qua các hoạt động theo chức năng,nhiệm vụ của đơn vị;

+ Cam kết thực hiện;

Nội dung vận dụng “ làm theo” của  mỗi đảng viên sẽ là một trong các nội dung,căn cứ đánh giá chất lượng  Đảng viên hàng năm. Chi bộ giao cho cấp ủy và đảng viên được phân công nhiệm vụ giám sát, đôn đốc,đánh giá chất lượng để đảm bảo việc học tập,sinh hoạt chuyên đề đạt được yêu cầu và đi vào thực tiễn cuộc sống./.

Dương Thanh            


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.414.684
    Online: 33