Thời gian qua công tác cung cấp, phát ngôn cung cấp và xử lý thông tin báo chí của ngành đã có chuyển biến tích cực góp phần quan trọng phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người, văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên do tính chất phức tạp trong hoạt động đa lĩnh vực của ngành, việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí đôi lúc chưa kịp thời, thực hiện xử lý thông tin báo chí đã đưa còn chậm, chưa theo đúng quy trình; việc kiểm tra, xác minh, xử lý thông tin khi báo chí phản ánh đối với một số sự việc chưa kịp thời, thỏa đáng, dẫn đến việc báo chí thông tin kéo dài, làm ảnh hưởng đến vị thế, hình ảnh của ngành.

Để nâng cao trách nhiệm phối hợp trong việc cung cấp thông tin cho báo chí; nắm bắt, theo dõi quản lý và phản hồi thông tin trên báo chí, thực hiện văn bản số 611/UBND-KGVX ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phối hợp cung cấp, xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác xử lý thông tin báo chí.

Theo đó, các phòng, đơn vị thuộc Sở phổ biến, quán triệt và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình thực hiện đúng các quy định của Luật an ninh mạng, Luật báo chí năm 2016, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; không chia sẻ những bài viết chống phá Đảng, nhà nước, những bài viết có ảnh hưởng tiêu cực đến địa phương trên mạng xã hội. Chịu trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý vi phạm các quy định về an toàn, an ninh thông tin.

Bên cạnh đó, Sở và các đơn vị sẽ công khai người phát ngôn đúng quy định theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Chủ động thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác hoạt động quản lý điều hành và những vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình trên các kênh thông tin, truyền thông của ngành, tỉnh và thông qua Cổng TTĐT Sở và Trang TTĐT các đơn vị, tạo điều kiện cho cơ quan báo chí tiếp cận nguồn tin chính thống.

Ngoài ra sẽ đẩy mạnh nắm bắt các thông tin báo chí phản ánh về ngành; đối với những thông tin tiêu cực kịp thời báo cáo Sở để có hướng giải quyết. Trường hợp báo chí thông tin đúng phải có văn bản tiếp thu, nêu hướng giải quyết và biện pháp khắc phục. Trường hợp báo chí thông tin sai, sai một phần hoặc chưa phản ánh đúng bản chất sự việc phải có văn bản phản hồi thông tin, yêu cầu cơ quan báo chí cải chính thông tin theo đúng quy định của Luật báo chí. Trong trường hợp cần thiết sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để có phương án xử lý phù hợp.

Khi làm việc với cơ quan báo chí cần yêu cầu phóng viên xuất trình Thẻ nhà báo do cơ quan có thẩm quyền cấp và còn hiệu lực hoặc Giấy giới thiệu và Chứng minh thư do cơ quan báo chí cấp, còn hiệu lực. Cần lưu lại các thông tin: Làm việc với cơ quan báo chí nào? Thông tin cá nhân của phóng viên? Nội dung làm việc là gì? Lần thứ mấy đến làm việc? Thời gian cụ thể? và định kỳ báo cáo Sở trong cuộc họp giao ban hằng tháng.

Trường hợp phát hiện phóng viên sử dụng giấy tờ không hợp pháp, hoặc có hành vi mạo danh nhà báo, sách nhiễu, thực hiện không đúng với các quy định của Luật Báo chí và quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo, đề nghị thông tin kịp thời với cơ quan chức năng hoặc Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp xử lý theo quy định./.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.703.862
    Online: 80