Ngày 02/10/2019, Chính phủ ban hành văn bản về việc thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.

Theo đó, căn cứ chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương và xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư trung ương Đảng về chủ trương thực hiện Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị (Đề án) Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030 (Di tích) theo quy định. Thực hiện việc lập, thẩm định và phê duyệt các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền và quy định để hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ của Đề án.

Giai đoạn đến năm 2020 phải thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm: 1. Tổ chức lập nhiệm vụ Quy hoạch và Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích và đề nghị thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định; 2. Thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai theo quy định Dự án đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa Phòng trưng bày tổng hợp, giới thiệu tổng thể về chiến dịch Điện Biên Phủ tại Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; 3. Khoanh vùng, xác định phạm vi và cắm mốc giới khu vực bảo vệ Di tích; thực hiện các giải pháp quản lý phù hợp để không để xảy ra tình trạng xâm lấn Di tích.

Chính phủ cũng giao các bộ, ngành có liên quan như: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Quốc phòng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Ngoại giao; các bộ, ngành, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích.

Việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích là rất quan trọng và cấp thiết, cần triển khai thực hiện có hiệu quả bảo đảm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích cấp quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ./.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.121.897
    Online: 67