Chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên, trong các ngày từ 09 đến ngày 10/12, Bảo tàng tỉnh Điện Biên thực hiện triển lãm ảnh chuyên đề “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam và đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên đoàn kết chung tay xây dựng quê hương” tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh.

Triển lãm với 162 bức ảnh tư liệu với các nội dung thể hiện tình cảm của Bác Hồ đối với đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam và những thành tựu trong công tác dân tộc cũng như những gương điển hình tiên tiến trong công tác dân tộc của tỉnh Điện Biên trong những năm qua.

Triển lãm ảnh “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc thiểu số; đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên đoàn kết chung tay xây dựng quê hương” khẳng định tình cảm của Bác Hồ - lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam đối với đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam và ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng.

Thông qua triển lãm nhằm đánh giá cao sự nỗ lực, quan tâm của Đảng,  Nhà nước và của tỉnh Điện Biên đến đời sống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh cũng như nhằm tôn vinh biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã có đóng góp to lớn trong vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh. 

Triển lãm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thi đua lao động sản xuất tạo ra sản phẩm hàng hoá cho xã hội, góp phần tăng trưởng kinh tế ngày càng cao, xây dựng và phát triển đất nước đúng với tinh thần lời dạy “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công; đại thành công”./.

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.708.455
    Online: 61