Tiếp theo chương trình kiểm tra phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Từ ngày 05 - 08/11 đoàn kiểm tra làm việc tại các xã Nậm Khăn, Mường Nhé và Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của huyện Nậm Pồ và huyện Mường Nhé.

Với các nội dung kiểm tra của đoàn về việc triển khai thực hiện phong trào như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào; tình hình hoạt động của BCĐ phong trào - kết quả hoạt động của các thành viên; kết qủa thực hiện phong trào "TDĐKXD ĐSVH"; Những khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của cơ sở.

Qua công tác kiểm tra, đối với công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào các huyện đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phong trào của cấp trên, căn cứ điều kiện thực tế của địa phương UBND huyện, Ban chỉ đạo phong trào đã ban hành các văn bản kế hoạch, hướng dẫn cụ thể để hướng dẫn các thành viên, ban chỉ đạo các xã thực hiện các nội dung của phong trào; Sự phối hợp thực hiện đồng bộ của của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong huyện và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Từng nội dung cụ thể về xây dựng gia đình, thôn, bản, tổ dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đã đi vào đời sống xã hội, trở thành hoạt động thường xuyên và liên tục và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong từng hộ gia đình, bản, tổ dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

Kết quả trong công tác thực hiện phong trào: Trong năm 2018, 2019 BCĐ phong trào đã triển khai đồng bộ như phong trào "xây dựng người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến";  phong trào xây dựng "xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới "; cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ; phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng; xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao; xây dựng và phê duyệt quy ước, hương ước trên địa bàn"....được các cấp, các ngành quan tâm, sự tích cực của nhân dân trên địa bàn tham gia đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa đặc trưng của từng vùng , đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên huyện Nậm Pồ và Mường Nhé là 2 huyện vùng sâu vùng xa, vùng biên giới đặc biệt khó khăn, có tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí không đồng đều dẫn đến ảnh hưởng đến tỷ lệ số thôn, bản, tổ dân cư và số hộ gia đình đăng ký và đạt danh hiệu văn hóa còn thấp, cụ thể: huyện Nậm Pồ năm 2018 có 4.616/9.642 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa và được công nhận 3.676/9.642 hộ gia đình văn hóa; năm 2019 có 5.694/9.905 hộ gia đình đăng ký GĐVH và được công nhận 4.484 hộ gia đình văn hóa; 61/132 thôn, bản đạt danh hiệu thôn, bản văn hóa; 80/105 cơ quan, đơn vị, trường học đạt danh hiệu văn hóa. Huyện Mường Nhé số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2018 đạt 34,3% so với tổng số hộ gia đình, năm 2019 ước đạt gần 40% tổng số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 35%  bản, tổ dân cư được công nhận danh hiệu văn hóa; 88% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Thực hiện tiêu chi số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa)và tiêu chí số 16 (văn hóa) tỷ lệ đạt thấp.

Qua công tác kiểm tra tại các địa phương, đồng chí Đoàn Văn Chì- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch- Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu cơ quan thường trực phòng Văn hóa, Thông tin cấp huyện tích cực tham mưu cho Ban chỉ đạo, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, rà soát lại quy ước, hương ước của thôn, bản, tổ dân phố để trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của BCĐ. Đối với UBND các huyện, đoàn kiểm tra đề nghị tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện phong trào ở các cơ quan, đơn vị, các địa phương và đề nghị ưu tiên bố trí  cấp nguồn kinh phí để xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao ở các xã, thôn, bản đặc biệt là các xã đang chuẩn bị được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.931.769
    Online: 47