Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên và công tác xây dựng tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh, trong quá trình triển khai luôn quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển Đảng là "coi trọng chất lượng".

Người dạy rằng, Đảng mạnh không phải chỉ do số lượng đảng viên quyết định; số lượng đảng viên chỉ trở thành sức mạnh một khi nó đạt những yêu cầu vê chất lượng. Theo người, nếu không quán triệt và thực hiện đúng đắn vấn đề có tính nguyên tắc đó, thì dù có kết nạp được nhiều đảng viên, dù số lượng đảng viên tăng, vẫn không làm cho tổ chức đảng mạnh lên mà trái lại có khi còn làm cho tổ chức đảng trở lên lỏng lẻo, biến Đảng thành câu lạc bộ, không làm tròn vai trò người lãnh đạo. Do vậy, Người luôn nhắc nhở "Đảng không phải chỉ cần số cho nhiều, tuy nhiều là tốt, nhưng phải có cái chất của người đảng viên"(1). Người đặc biệt nhấn mạnh khi tiến hành phát triển đảng "phải nắm vững phương châm phát triển Đảng là trọng chất hơn lượng"(2).

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, trong những năm qua, Đảng Bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Chi bộ trực thuộc luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới hiện nay. 

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên, luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định của Trung ương và đặc điểm tình hình của Đảng bộ, Đảng ủy Sở đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn, lĩnh vực quản lý của ngành, từ đó tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dưng và phát triển đảng. Tiêu biểu như: Chương trình hành động số 107-CTr/ĐU ngày 7/9/2016 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; kế hoạch số 231/KH-ĐU ngày 22/12/2017 triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/BCT ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 130-KH/ĐU ngày 16/12/2017 thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tặng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành kịp thời các nghị quyết liên quan đến công tác phát triển đảng viên gồm có: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 có quy định chỉ tiêu và giải pháp về công tác phát triển đảng viên toàn khóa, đồng thời Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở đã chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Sở, các quy định, hướng dẫn của Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh đến các chi bộ, đảng viên và toàn thể CC,VC, ngườu lao động trong toàn nghành, . Chỉ đạo Chi bộ phải xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng để tạo nguồn phát triển đảng viên, có giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cụ thể hàng năm. Kết quả công tác phát triển đảng viên từ năm 2015 đến  tháng 6 năm 2019, đã đạt được những thành tựu tích cực:

Năm 2015, toàn Đảng bộ Sở  đã kết nạp được 19 đảng viên mới, các đảng viên mới đều là những hạt nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị, gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt các quy định của Đảng và Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; về  tổ chức của Đảng bộ có 10 Chi bộ trực thuộc và 144 Đảng viên, riêng Chi bộ Văn phòng Sở có 03 tổ đảng. Trong công tác củng cố kiện toàn Đảng bộ, Chi bộ - tổ đảng - cấp ủy, Đảng bộ xác định việc củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng Đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để nâng cao chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, coi việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng Đảng. Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc đã hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc quy định Điều lệ Đảng, không có cơ sở đảng bị xếp loại yếu kém, không có đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành các hình thức kỷ luật trong đảng.

Trong năm Năm 2016, Đảng bộ Sở đã kết nạp được 06 đảng viên mới, đội ngũ cán bộ đảng viên được tăng cường về số lượng và chất lượng, tăng 09 đảng viên so với năm 2015, hoàn thành tốt kế hoạch xây dựng tổ chức đảng và công tác phát triển đảng, nâng tổng số đảng viên 153 đồng chí.

Năm 2017, một số đảng viên nghỉ chế độ chuyển nơi sinh hoạt, tổng số Chi bộ trực thuộc gồm 10 Chi bộ với 145 đảng viên (chính thức 131, dự bị 14) Đảng bộ Sở kết nạp được 08 đảng viên mới.

Năm 2018, tổng số đảng viên sinh hoạt tại 10 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở có 149 đồng chí. Trong tổ chức và sinh hoạt luôn thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, sinh hoạt ban thường vụ, Ban chấp hành cơ bản được duy trì tốt theo quy định; nội dung sinh hoạt từng bước được đổi mới, chất lượng ngày càng được nâng lên; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thường xuyên tự phê bình và phê bình đối với tổ chức đảng và đảng viên; việc ra nghị quyết luôn đảm bảo dân chủ, thống nhất trong tập thể, lãnh đạo. thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời đối với Đảng ủy cấp trên theo quy định. Công tác quản lý đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, các đảng viên chuyển đi, chuyển đến, kết nạp mới đều đảm bảo đủ tiêu chuẩn và đúng quy định, việc lấy ý kiến nhận xét của Chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên được thực hiện hàng năm theo hướng dẫn và lưu hồ sơ đảng viên; các đảng viên trong toàn Đảng bộ đều được phân công nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chi bộ, ; Đảng bộ đã cử 12 công chức, viên chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại Dân Chính Đảng (khóa 12; 13; 14) Đảng bộ kết nạp được 08 đảng viên mới; cử 02 đồng chí tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị tại tỉnh.

Tính đến ngày 30/6/2019 Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tổng số 153 đảng viên(tăng 32 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ), chiếm tỷ lệ 42,3% so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

Kết quả phát triển đảng viên trong Đảng bộ Sở từ năm 2015 đến nay cho thấy: số lượng và chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên. Để đạt được kết quả đó Đảng bộ Sở luôn trú trọng tập trung đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành luôn được tổ chức học tập, quán triệt tập trung, yêu cầu viết bài thu hoạch gắn với nội dung đã được học tập, quán triệt. Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ luôn được duy trì và phát huy hiệu quả. Đảng bộ Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình tại các cuộc họp Ban Chấp hành, sinh hoạt Chi bộ và hội nghị giao ban thường kỳ, đột xuất; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh và ngăn chặn những biểu hiện suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa. Vì vậy về cơ bản đảng viên trong Đảng bộ vẫn giữ vững tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh.

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động: Đảng bộ đã Ban hành Quyết định quy định chuẩn mực đạo đức, Văn hóa công Sở của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trong đó quy định chuẩn mực đạo đức chung và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với từng lĩnh vực hoạt động của ngành; chỉ đạo các đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt Quy định tới từng công chức, viên chức, người lao động; chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan tuyên truyền, vận động, giám sát đoàn viên, hội viên thực hiện các chuẩn mực theo quy định.

Công tác thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Cùng với việc tổ chức quán triệt các Nghị quyết, Đảng bộ Sở ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên. Công tác tự phê bình và phê bình của Đảng bộ, Chi bộ, đảng viên được thực hiện nghiên túc, dân chủ, thẳng thắn, trước hết là của tập thể cấp ủy và cán bộ lãnh đạo. Bản kiểm điểm đảng viên hàng năm đều phải có nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, trong đó tự phê bình những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của mỗi đảng viên, trên cơ sở đó đưa ra biện pháp khắc phục.

Công tác thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Hằng năm ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/BCT ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị theo chuyên đề, nhằm tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành tự giác, thường xuyên từ Đảng bộ đến các Chi bộ trực thuộc, đến các tổ chức chính trị - xã hội. Không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và gương mẫu thực hiện để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên và hội viên noi theo. Tổ chức Hội nghị học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt, học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, đảng viên và người đứng đầu; yêu cầu mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện học tập và làm theo Bác hàng năm, trong đó xác định rõ nội dung học tập, biện pháp thực hiện.

Đảng bộ Sở Ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, với nội dung bám sát chức năng nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá kết quả; ban hành các văn bản chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc trong công tác, sinh hoạt, tăng cường kỷ cương hành chính; thực hiện sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, trong đó quy định nhiều nội dung nguyên tắc, lề lối làm việc. Vì vậy đã tạo dựng được phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có hiệu quả.

Tổ chức quán triệt Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; chỉ đạo các Chi bộ thường xuyên tăng cường rà soát, đến nay Đảng bộ Sở chưa có đảng viên nào không đủ tư cách bị đưa ra khỏi đảng. Việc xem xét, kết nạp đảng viên được nâng cao về chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình thủ tục, hồ sơ quy định; các đảng viên mới được kết nạp đều phát huy được vai trò, trách nhiệm, góp phần tăng cường sức mạnh của Đảng.

Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, bên cạnh việc tuân thủ nghiêm túc những quy định của Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của Đảng ủy dân chính đảng tỉnh, các Chi ủy trực thuộc Đảng bộ Sở cần quan tâm làm tốt một số vấn đề sau:

Một là, chi ủy cần thống nhất nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong giai đoạn hiện nay; chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng cảm tình đảng và đặc biệt quan tâm đến đối tượng là đoàn viên, thanh niên; khi kết nạp đảng viên phải coi trọng cả về số lượng và chất lượng, người được kết nạp vào Đảng phải bảo đảm cả tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, chú trọng tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng của Đảng, đạo đức, lối sống và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hai là, thực hiện tốt công tác chỉ đạo cấp ủy cơ sở đối với các tổ chức Đoàn thể trong công tác phát triển đảng viên, chấp hành các nguyên tắc, quy định của Đảng về công tác xác minh, thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới, tổ chức lễ kết nạp đảng viên, phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị.

Ba là, tiếp tục quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng để đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông qua việc đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là các quy trình, thủ tục về công tác phát triển đảng viên.

Bốn là, quan tâm xây dựng tổ chức và phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham gia công tác phát triển đảng viên thông qua việc đổi mới  nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp; nôi dung sinh hoạt phải thiết thực, phong phú và có sức hấp dẫn, lan tỏa thu hút quần chúng, qua đó phát hiện hạt nhân mới để giới thiệu cho Đảng. Cấp ủy, chi bộ phải tôn trọng những ý kiến nhận xét của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội một cách khách quan.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết rút ra những kinh nghiệm thực tiễn công tác phát triển đảng. Qua đó đánh giá đúng tình hình, chỉ rõ  kết quả, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, từ đó đề ra các chủ trương, biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên góp phần xây dựng Đảng bộ Sở trong sạch, vững mạnh toàn diện./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.675.923
    Online: 72