Nhằm thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động thi đua trong toàn ngành với nhiều nội dung thiết thực.

Với chủ đề “Công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” đợt phát động thi đua sẽ thực hiện từ tháng 9/2019 cho đến khi tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dự kiến sẽ tổng kết vào quý I/2021.

Theo đó, 6 nội dung phát động bao gồm:

1. Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện 05/CT-UBND ngày 19/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm trong việc đổi mới công tác thi đua khen thưởng những năm tiếp theo nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2016-2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và giai đoạn 2015 - 2020.

2. Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện nhiệm vụ, không ngừng sáng tạo, đề xuất các ý tưởng, giải pháp mới trong thực thi công vụ, nâng cao năng suất lao động, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trên cơ sở đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục khắc phục những tồn tại hạn chế, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

3. Tích cực tham gia ý kiến xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực quản lý của Ngành, làm cơ sở để các cấp ủy Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, tập trung tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc; Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IV. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền cổ động, biểu diễn văn nghệ, thể dục thể thao từ tỉnh đến cơ sở, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành cũng như mỗi người dân, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

4. Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Sở đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; ổn định tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; tăng cường đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ sau khi được kiện toàn; tổ chức bố trí, sắp xếp nhân lực, phương tiện làm việc hợp lý, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/08/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

5. Gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Qua đó làm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh, đủ năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề.

6. Mỗi phòng, đơn vị lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng ít nhất một tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến, làm hạt nhân thúc đẩy trong phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành.

Mỗi công chức, viên chức, người lao độn hãy phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ cùng toàn ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.709.177
    Online: 80