Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên được thành lập theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Điện Biên, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và biểu tượng riêng theo quy định của pháp luật. Hiệp hội có trụ sở chính đặt tại thành phố Điện Biên Phủ.

Tên Việt Nam: Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên.

Tên giao dịch tiếng Anh: Dien Bien Tourism Association.

Tên viết tắt: DITA.

Hiệp hội Du lịch Điện Biên là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tự nguyện của các doanh nghiệp, tổ chức, bản văn hóa, công dân hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ du lịch và các hoạt động phụ trợ liên quan đến du lịch.

Mục đích của Hiệp hội: Liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế - kỹ thuật trong kinh doanh, dịch vụ, bình ổn thị trường, nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm du lịch, khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước của từng hội viên; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên và du khách theo quy định của pháp luật.

Phạm vi hoạt động: Hiệp hội được tổ chức và hoạt động trong phạm vi tỉnh Điện Biên, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nội vụ và các ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

Nhiệm vụ của Hiệp hội: Tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát triển du lịch Điện Biên nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung. Tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh danh lam thắng cảnh, con người, truyền thống văn hóa và lịch sử các dân tộc Điện Biên; tham gia xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển du lịch Điện Biên; kiến nghị với các cơ quan nhà nước về những chủ trương, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước theo quy định của pháp luật. Các hội viên hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau kinh doanh trên cơ sở trao đổi kinh nghiệm, đoàn kết cùng phát triển. Hỗ trợ tư vấn cho các Hội viên của Hiệp hội trong quá trình mở rộng kinh doanh, sắp xếp lại tổ chức; cung cấp thông tin về kinh tế, thị trường liên quan đến du lịch. Thực hiện bảo vệ, gìn giữ, phát triển tài nguyên du lịch và quyền, nghĩa vụ của du khách.

Quyền hạn của Hiệp hội: Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các hoạt động đào tạo, dịch vụ, tư vấn và các hoạt động khác để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các hội viên. Đề xuất kiến nghị với các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng cơ chế, chính sách phát triển du lịch theo định hướng của tỉnh. Phát triển hội viên, xây dựng cơ sở vật chất, đồng thời xây dựng và tạo lập các mối quan hệ của hiệp hội. Xuất bản sách ảnh, tạp chí và các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền quảng bá du lịch. Được thành lập quỹ hội trên cơ sở lệ phí, hội phí của hội viên, các nguồn tài trợ và các nguồn thu phí từ hoạt động dịch vụ; được tham gia góp vốn trong các tổ chức kinh tế hoạt động theo quy định của pháp luật để tự trang trải kinh phí hoạt động.

Cơ cấu tổ chức của Hiệp hội: Hiệp hội du lịch Điện Biên gồm có: Ban Chấp hành, Ban Thường trực, Ban Kiểm tra, Ban Tài chính và Ban Thư ký

Hội viên Hiệp hội Du lịch: Hội viên Hiệp hội bao gồm: Hội viên chính thức là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch tán thành điều lệ của hiệp hội, tự nguyện đăng ký gia nhập, đóng lệ phí và hội phí theo quy định; Hội viên liên kết: Là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến kinh doanh dịch vụ du lịch tự nguyện tham gia, có đóng góp cho Hiệp hội nhưng chủa đủ điều kiện hoặc chưa có nguyện vọng trở thành hội viên chính thức; Hội viên danh dự: Là công dân, các nhà quản lý, nhà khoa học - kỹ thuật và tổ chức pháp nhân có công lao đối với sự nghiệp phát triển ngành du lịch nói chung và Hiệp hội nói riêng được Ban chấp hành Hiệp hội mời làm Hội viên danh dự.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hiệp hội: Hiệp hội du lịch Điện Biên được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, tự trang trải về tài chính, không vì mục đích lợi nhuận và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Các cơ quan của Hiệp hội hoạt động trên cơ sở bàn bạc dân chủ, lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tục đa số và được cụ thể hóa bằng các quy chế, quy định, nghị quyết do Ban Chấp hành phê duyệt.

Trong giai đoạn tới, Hiệp hội du lịch tỉnh Điện Biên xây dựng phương hướng hoạt động với các nội dung cụ thể, bao gồm: Xây dựng tổ chức Hiệp hội. Xây dựng Quy chế hoạt động, xây dựng Chương trình hoạt động của Hiệp hội cụ thể theo từng năm, tạo cầu nối thường xuyên giữa các thành viên của Hiệp hội; Đẩy mạnh công tác liên kết của hội, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch; Tăng cường công tác đôi ngoại. Thiết lập mối quan hệ với Hiệp hội du lịch các địa phương và trong khu vực 8 tỉnh TBMR và tổ chức các chuyến khảo sát học tập kinh nghiệm mô hình quản lý hoạt động để áp dụng theo điều kiện thực tế tại địa phương; Thực hiện công tác tuyên truyền vận động thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước đến toàn thể hội viên; Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao trình độ quản lý và trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên hoạt động theo phương châm: Đoàn kết - Hợp tác - Phát triển, chủ động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.926.543
    Online: 43