Sáng ngày 27/7, Đảng Bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII của Đảng và Chỉ thị số 35 - CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Việt Dũng - TU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại hội nghị, các báo cáo viên, là phó Bí thư Đảng ủy Sở, Ủy viên BTV Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung phân tích, quán triệt các nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII như: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; những nội dung chính của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Việt Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở, đề nghị sau hội nghị này, các đồng chí cán bộ chủ chốt cần tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ, nắm vững nội dung các văn bản của Trung ương và của tỉnh; bám sát tình hình thực tiễn để chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại đảng bộ, chi bộ đơn vị mình đạt kết quả cao nhất. Các Chi ủy chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khác của Đảng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đối với công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, các chi ủy tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của tỉnh; xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung đề ra.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.676.671
    Online: 73