Trung tâm Văn hóa tỉnh Điện Biên tiền thân là Nhà Văn hoá Trung tâm tỉnh Lai Châu được thành lập năm 1986, đến năm 2003, đổi tên thành Trung tâm Văn hoá, Thông tin tỉnh Lai Châu. Sau khi tỉnh Lai Châu (cũ) chia tách thành 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu, năm 2010, đổi tên thành Trung tâm Văn hoá tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 08/7/2010 của UBND tỉnh về việc kiện toàn tổ chức, bộ máy Trung tâm Văn hóa tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.

Trung tâm có chức năng và nhiệm vụ chính gồm: Nghiên cứu, thể nghiệm các mẫu hình, phương pháp và hình thức hoạt động Văn hóa - Thông tin ở cơ sở; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các Phòng Văn hóa và Thông tin, Nhà Văn hóa, phong trào văn nghệ quần chúng, công tác thông tin cổ động triển lãm trên địa bàn tỉnh; Tổ chức hoạt động Văn hóa - Thông tin tổng hợp phục vụ các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa xã hội, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giải trí, sáng tạo văn hóa, nghệ thuật và thu nhận thông tin của quần chúng.style='color:black'>7/2010 của UBND tỉnh về việc kiện toàn tổ chức, bộ máy Trung tâm Văn hóa tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.

Những năm qua, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể: Sáng tác 60/660 tranh mẫu gửi cơ sở, dựng 70 lượt cụm cổ động, căng treo 5000 băng zôn, khẩu hiệu, trang trí khánh tiết 200 lượt; Đội Tuyên truyền lưu động xây dựng 20 chương trình mới, tuyên truyền bình quân gần 1000 buổi dưới cơ sở và tuyên truyền cổ động mặt đường; Ấn phẩm Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên xuất bản 120 số/24.500 cuốn sách, xuất bản 20 bộ/660 ảnh triển lãm, xây dựng 20 phim phóng sự - tuyên truyền trên màn hình led 800 buổi, tuyên truyền trên trang điện tử của đơn vị trên 1600 tin, bài, ảnh. Từ đó góp phần ổn định tư tưởng, chính trị cho cán bộ, lực lượng vũ trang, Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình văn hóa văn nghệ phục vụ các sự kiện chính trị của tỉnh, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa các dân tộc Điện Biên tới bạn bè trong và ngoài nước như: Tổ chức chương trình Hội thi hội diễn tại tỉnh hàng 100 cuộc; tham gia Hội thi hội diễn cấp khu vực và Trung ương trên 30 cuộc; phối hợp với các ban, ngành tổ chức các chương trình văn nghệ 50 cuộc. Công tác tổ chức các hoạt động Văn hóa, Văn  nghệ luôn được Trung tâm triển khai và tổ chức có tầm ảnh hưởng lớn, lan tỏa rộng và chất lượng. Bên cạnh đó, Trung tâm đã làm tốt công tác hướng dẫn và phối hợp tốt với các cơ sở địa phương tổ chức các hoạt động Văn hóa - Văn nghệ tại chỗ và triển khai tổ chức các Lễ hội nhằm bảo tồn gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của địa phương. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Trung tâm đã gặt hái nhiều thành tích cao tại các giải toàn quốc và khu vực, trong đó có vài chục Huy chương Vàng, Huy chương Bạc và nhiều Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, Ban, ngành Trung ương, UBND tỉnh trao tặng.

Với chức năng nhiệm vụ của đơn vị Trung tâm cũng đã tích cực tham mưu với tỉnh, với ngành đăng cai tổ chức thành công các cuộc Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn tỉnh; Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh; Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên. Bên cạnh đó, thực hiện xây dựng các chương trình tham gia Liên hoan, giao lưu văn nghệ quần chúng cấp khu vực và Trung ương. Đặc biệt, để tạo nên những hoạt động văn hóa mang tính bền vững, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đơn vị đã nghiên cứu, phục dựng, truyền bá nhiều làn điệu dân ca,dân vũ mang đậm bản sắc dân tộc truyền thống của các dân tộc trên địa bàn. mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa cơ sở, góp phần xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao ở các địa phương ngày càng vững mạnh.

Để đạt được những kết quả đó, tập thể lãnh đạo và đội ngũ đảng viên, cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm Văn hóa tỉnh Điện Biên trong những năm qua đã không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng các hoạt động Tuyên truyền, cổ động, phong trào văn hóa, văn nghệ,  nhằm khơi dậy và phát triển mạnh phong trào trong đời sống nhân dân. Từ đó, thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chuẩn, quy ước văn hóa, tạo niềm tin và nâng cao vai trò của Nhân dân trong việc hưởng ứng xây dựng phát triển đời sống văn hóa cơ sở.

Nhờ làm tốt công tác Tuyên truyền, cổ động, phong trào văn hóa, văn nghệ nên trong nhiều năm qua Trung tâm đã đạt được danh hiệu đơn vị tiên tiến và được tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Bằng khen, cờ thi đua của UBND tỉnh các năm……; Bằng khen của  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở tại địa phương năm 2016, và Bằng khen tham gia Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII tại tỉnh Lào Cai năm 2016; UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, nhiều Bằng khen cho tập thể và các cá nhân. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận trên 20 lượt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và tặng nhiều giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch giao.

Trong thời gian tới đơn vị sẽ tập trung vào các hoạt động chuyên sâu như: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước tới bà con, nhất là tới các thôn, bản vùng sâu vùng xa; quảng bá hình ảnh đất nước con người Điện Biên tới bạn bè trong nước và ngoài nước góp phần phát triển du lịch của tỉnh; phát huy và tăng cường các hoạt động văn hóa về cơ sở, nâng cao chất lượng các chương trình biểu diễn văn hóa, văn nghệ để phục vụ các nhiệm vụ chính trị ở tỉnh, ở cơ sở và tham gia các hội thi, hội diễn toàn quốc. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa. /.

Thu Thủy


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.675.893
    Online: 72