Ngày 31/7/2007 đánh dấu bước ngoặt lớn của Ngành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thành lập, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực trên cơ sở sát nhập Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao; tiếp nhận phần quản lý Nhà nước về gia đình từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

Tương tự như vậy, ở địa phương ngày 05/5/2008 UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 463/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Điện Biên. Theo đó: Hợp nhất Sở Thể dục Thể thao với Sở Văn hoá Thông tin, tiếp nhận công tác Du lịch từ Sở Công thương, công tác gia đình từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh thành Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch như ngày nay.

Với muôn vàn khó khăn sau khi hợp nhất Bộ máy tổ chức đã được kiện toàn song thiếu đồng bộ,đội ngũ CBCC có trình độ chuyên môn nhiều nhưng chưa đủ mạnh, thiếu cán bộ có trình độ chuyên sâu, hẫng hụt và chậm thích ứng với  cơ chế, chức  năng nhiệm vụ mới. Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc thiếu thốn, trang thiết bị tài sản nghèo nàn, lạc hậu; cơ chế chính sách tổ chức hoạt động còn nhiều bất cập, thiếu chính sách khuyến khích,thu hút nhân tài. Dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh, tập thể Ban lãnh đạo Sở đã đoàn kết, thống nhất khắc phục các khó khăn, cùng phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và nhiệt tình cống hiến của cán bộ, CCVC, nhanh chóng đi vào ổn định, hoạt động đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực:

Công tác quản lý Nhà nước được tăng cường, ngành đã xây dựng và áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại 9 phòng thuộc khối quản lý Nhà nước, thực hiện cơ chế "một cửa" và quy trình giải quyết công việc được đổi mới. Tích cực, chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các Đề án, Kế hoạch, chương trình trọng tâm; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, đoàn kết thống nhất, tăng cường phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy được quan tâm kiện toàn, áp dụng đúng quy trình, quy định về công tác cán bộ, thi đua khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm chăm lo xây dựng, công tác an ninh trật tự được đảm bảo.

Các hoạt động sự nghiệp văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch có nhiều khởi sắc, đạt được nhiều thành tựu,được tổ chức sôi nổi, ngày càng được đổi mới về nội dung, hình thức, mang đậm bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hoá tinh thần ngày càng cao của quần chúng Nhân dân, phát triển khối đại đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, tạo nên sức mạnh tinh thần trong đời sống xã hội.

Sự kiện chính trị tiêu biểu nhất là đại lễ, cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 2014, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Đảng, Chính phủ, sự tham gia phối hợp của các Bộ, ban, ngành Trung ương và sự quyết tâm của tỉnh Điện Biên; Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch là cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện thành công, với các hoạt động tiêu biểu. Các hoạt động chào mừng  60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã diễn ra tưng bừng, được các cấp, ngành và bạn bè quốc tế, Nhân dân, khách du lịch đánh giá cao về nội dung, hình thức, cách thức tổ chức, quy mô, được dàn dựng công phu, kỹ lưỡng về trang phục, đạo cụ, chất lượng nghệ thuật, tạo ấn tượng sâu sắc, sức lan tỏa rộng, xứng với tầm vóc lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ và được nâng tầm phát triển thành các sản phẩm du lịch, đặc biệt là Lễ hội Hoa Ban được tổ chức thường niên từ năm 2014, nay đã trở thành thương hiệu, sản phẩm du lịch riêng có của tỉnh Điện Biên,

Hoạt động thông tin, tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt với những đặc thù của địa bàn một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, nên được triển khai thường xuyên, sâu rộng, tập trung hướng về cơ sở và được quan tâm đổi mới hình thức, nội dung gắn với những đặc điểm dân cư, trình độ dân trí và nhu cầu của đồng bào; trong điều kiện còn nhiều khó khăn về giao thông, địa bàn hoạt động, kinh phí, song luôn nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động của các đội tuyên truyền, chiếu phim lưu động phục vụ cơ sở, góp phần phổ biến kiến thức, đảm bảo an ninh quốc phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc nơi biên giới Tây Bắc của Tổ quốc…

Đội TTLĐ giao lưu văn nghệ với nhân dân xã Ta Ma

Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, thể dục  thể thao, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp... phát triển rộng khắp, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, nhiều mô hình mới, chất lượng ngày một nâng lên, thu hút Nhân dân tham gia hưởng ứng, không chỉ đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất, sinh hoạt văn hóa tinh thần cho Nhân dân mà còn thiết thực bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, góp phần cụ thể hóa chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong tình hình mới.

Gắn với chủ trương xây dựng xã hội học tập và xây dựng, phát triển văn hóa, con người Điện Biên gắn với yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh, lĩnh vực thư viện và sách cũng nhiều chuyển biến tích cực:  Đã hoàn thành triển khai lắp đặt Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng” do Quỹ Bill Gates  (Hoa Kỳ) tài trợ, duy trì giới thiệu sách qua chuyên mục “Sách và cuộc sống”, đổi mới phương thức phát hành, mở rộng thị trường, luân chuyển sách báo tạp chí, nâng cao chất lượng phục vụ,đưa văn hóa đọc đến gần với người dân nhất là bà con dân tộc thiểu số, biên giới và khó khăn.

Ấn phẩm Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tham gia Hội Báo xuân tỉnh Điện Biên năm 2018 

Công tác nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, quản lý và phát huy di sản văn hóa đạt được nhiều kết quả, thu hút sự quan tâm của các ngành, các địa phương và quần chúng Nhân dân; làm tăng giá trị Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ, danh lam thắng cảnh, góp phần tôn vinh lịch sử, thay đổi nhận thức, trách nhiệm của toàn dân trong việc giữ gìn, phát huy giá trị và bảo vệ các di sản văn hóa.

Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về du lịch, chủ động, tích cực tham gia liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong cả nước và hợp tác quốc tế, đặc biệt là chương trình hợp tác với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Du lịch Điện Biên đã có bước phát triển tích cực, đạt nhiều con số ấn tượng, lượng khách, thu nhập xã hội, lao động; cơ sở hạ tầng  từng bước được quan tâm đầu tư phát triển, chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch ngày càng phong phú, đa dạng; các sản phẩm du lịch đặc trưng như: Du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái và tâm linh được chú trọng phát triển và ngày càng đa dạng, nhiều sản phẩm và loại hình du lịch mới được đưa vào khai thác kinh doanh, tạo ra sự khác biệt và mang tính cạnh tranh với các địa phương trong khu vực.  

Gian hàng Phiên chợ vùng cao Điện Biên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với vai trò là cơ quan thường trực, tiếp tục tham mưu Ban chỉ đạo  tỉnh chỉ đạo hướng dẫn triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Các nội dung xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, “xoá đói, giảm nghèo”, xây dựng gia đình văn hoá; công tác Gia đình và phong trào “Xây dựng mô hình phòng chống bạo lực gia đình”, xây dựng nông thôn mới … đã trở thành những phong trào cụ thể, phát triển rộng khắp, đi vào đời sống xã hội, trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong xã hội; hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được duy trì, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, đóng góp ngày càng sâu sắc và toàn diện vào phát triển kinh tế - văn hóa xã hội ở địa phương.

Thông qua các hoạt động như: biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao, đào tạo nhân lực, liên kết phát triển Du lịch; tổ chức các hoạt động tham quan học tập kinh nghiệm, tham gia Hội chợ du lịch… Hợp tác quốc tế về văn hóa, thể thao và du lịch ngày càng được mở rộng với các tỉnh Bắc Lào, Đông Bắc Thái Lan và Vân Nam (Trung Quốc), là  hiện thực hóa chính sách, chủ trương về hoạt động ngoại giao của tỉnh, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị quốc tế, thúc đẩy hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội.

10 năm một chặng đường lịch sử, khoảng thời gian đầy gian khó và là giai đoạn có ý nghĩa mở đầu, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử truyền thống của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân tỉnh,  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự tạo điều kiện phối hợp của Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành và các địa phương; Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, đứng trước thời cơ, vận hội mới nhưng cũng đầy  thách thức, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tạo nên cuộc chạy tiếp sức bền bỉ và đáng tự hào qua nhiều thế hệ, đánh dấu  một chặng đường xây dựng và phát triển, đặc biệt là xây dựng văn hóa, con người Điện Biên thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội.

Đổi mới, mở cửa, hội nhập, kinh tế thị trường, sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ  và nhu cầu hưởng thụ về văn hóa, nghệ thuật ngày càng cao của Nhân dân…. đã, đang và sẽ đặt ra cho Ngành Văn hóa, thể thao và du lịch những thách thức không nhỏ. Chúng ta sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống rất đỗi tự hào, quyết tâm,tự làm mới mình, vượt qua các khó khăn,vững vàng, tự tin, tiếp tục đưa sự nghiệp Văn hóa, Thể thao vả Du lịch lên một tầm cao mới, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc vùng đất biên cương của tổ quốc. 

Dương Thị Thanh 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.709.176
    Online: 81