Ngày 23/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2018, thay thế Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 22/2018/NĐ-CP và các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu Nghị định số 22/2018/NĐ-CP.

Chi tiết Nghị định số 22/2018/NĐ-CP /admin/anhup/NĐ 22.doc


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 6.703.839
Online: 68