Ngày 14/11/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2019 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch lần thứ VI. Sở VHTTDL giới thiệu chi tiết Kế hoạch như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số: 3338/KH-UBND

 

                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                        Điện Biên, ngày 14 tháng 11 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2019

và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VI

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

Căn cứ Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc tổ chức lễ hội;

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Kết luận số 01-KL/TU ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về Chương trình bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh trong năm 2019;

Tiếp theo Kế hoạch số 2635/KH-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Điện Biên về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2019) và 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2019).

Xét đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1900/TTr-SVHTTDL ngày 26 tháng 10 năm 2108, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2019 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch lần thứ VI với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Lễ hội Hoa Ban năm 2019 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch lần thứ VI (sau đây gọi tắt là Lễ hội, Ngày hội) là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019); 110 năm Ngày thành lập tỉnh Điện Biên (28/6/1909-28/6/2019) và 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949-10/10/2019); đồng thời nhằm tiếp tục “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

- Thông qua Lễ hội, Ngày hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; qua đó bảo tồn, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên.  

- Tiếp tục quảng bá hình ảnh Hoa Ban gắn với nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Điện Biên đến đông đảo nhân dân trong nước và quốc tế, thúc đẩy du lịch phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế khác theo tinh thần của Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

- Tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Điện Biên nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động Lễ hội, Ngày hội phải đảm bảo có nội dung phong phú, đa dạng, đậm nét bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên nói riêng và Tây Bắc nói chung.

- Các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội, Ngày hội được tổ chức trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Đảm bảo tính sáng tạo về nội dung, hình thức, phát huy nội lực và huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động; tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng các dân tộc.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian tổ chức các hoạt động: Từ ngày 13/3 đến ngày 18/3/2019;   

2. Địa điểm tổ chức: Tại thành phố Điện Biên Phủ.

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tuyên truyền, quảng bá

1.1. Nội dung tuyên truyền, quảng bá

- Tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, vẻ đẹp, ý nghĩa và giá trị của Hoa Ban gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống đặc trưng, tiêu biểu của nhân dân các dân tộc vùng Điện Biên và Tây Bắc đến đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế; quảng bá hình ảnh Hoa Ban - biểu tượng cho vẻ đẹp của vùng đất và con người Điện Biên, phục vụ cho phát triển du lịch.

- Tuyên truyền, giới thiệu về Lễ hội Hoa Ban - một trong những hoạt động, sự kiện văn hóa tiêu biểu, trọng tâm được tổ chức thường niên; là một sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Điện Biên.

- Tuyên truyền về Lễ hội với chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch gắn với Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lich.

- Giới thiệu, quảng bá về vùng đất và con người Điện Biên, các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư vào tỉnh.

1.2. Hình thức tuyên truyền, quảng bá

- Tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng: Tuyên truyền trên hệ thống báo chí, đài, bản tin, ấn phẩm thông tin - du lịch; cổng, trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và một số Báo, Đài Phát thanh, Truyền hình Trung ương và các tỉnh, thành phố trong nước. Đề nghị các cổng, trang thông tin điện tử của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Du lịch một số tỉnh, thành phố trong nước hỗ trợ tỉnh Điện Biên thực hiện công tác tuyên truyền.

- Tổ chức họp báo để thông tin đầy đủ nội dung, chương trình hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội, Ngày hội.

- Tuyên truyền cổ động trực quan (Băng rôn, cờ, đèn hoa trang trí; tuyên truyền trên hệ thống màn hình Led ngoài trời;...) trên các trục đường chính trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và các huyện, thị xã thuộc tỉnh.

- Tuyên truyền trên hệ thống mạng xã hội (facebook, youtube, zalo) và qua hệ thống dịch vụ nhắn tin, quảng cáo wifi marketing của các mạng Vinaphone, Viettel, FPT.

- Tổ chức tuyên truyền, quảng bá thông qua tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tuyên truyền trên hệ thống xe taxi, xe ô tô vận chuyển khách liên tỉnh, huyện, xe dịch vụ du lịch lữ hành.

- Gửi thông tin và đề nghị các địa phương trong cả nước hỗ trợ đăng tải thông tin, hỗ trợ tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

1.3. Thời gian thực hiện

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Từ quý IV/2018 đến quý II/2019; trong đó đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bắt đầu từ quý I/2019.

- Họp báo: Thời gian ½ ngày (dự kiến trong tháng 01/2019).

- Tuyên truyền mặt đường: Từ ngày 01/02 đến ngày 20/3/2019.

1.4. Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện (riêng nội dung họp báo, đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì thực hiện).

2. Chương trình Khai mạc: Thời gian: Từ 20 giờ đến 21 giờ 45 phút ngày 16/3/2019 tại Quảng trưởng 7/5.

2.1. Đại biểu dự gồm:

- Đại biểu Trung ương gồm đại diện lãnh đạo: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số Bộ, ngành Trung ương.

- Đại biểu Quốc tế: Đại biểu các tỉnh Bắc Lào; các tỉnh Bắc Thái Lan.

- Đại biểu các tỉnh bạn: Lãnh đạo UBND và Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Sở Du lịch một số tỉnh, thành phố trong nước.

- Đại biểu tỉnh Điện Biên: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; đại biểu đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh; đại diện Lãnh đạo Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại biểu nguyên là Lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại biểu nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy thường trú trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên; các đoàn diễn viên, vận động viên tham gia Lễ hội, Ngày hội.

- Đại biểu các Nhà tài trợ cho Lễ hội, Ngày hội.

- Đại biểu một số cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương.

2.2. Chương trình nghệ thuật với chủ đề:“Hoa Ban rạng rỡ đất Mường Thanh”.

- Thời gian: Từ 20 giờ 20 phút đến 21 giờ 45 phút.

- Địa điểm: Quảng trường 7/5 - Thành phố Điện Biên Phủ.

Chương trình Khai mạc và Chương trình nghệ thuật dự kiến truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam (VTV), Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình một số tỉnh, thành phố trong nước tiếp sóng.

2.3. Chương trình bắn pháo hoa chào mừng Lễ khai mạc.

2.4. Tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện. Riêng chương trình bắn pháo hoa chào mừng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động tham mưu các văn bản pháp lý cho UBND tỉnh; công tác tổ chức thực hiện giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

3. Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc

- Thời gian: 20 giờ ngày 15/3/2019.

- Địa điểm: Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ.

- Thành phần tham gia: Các huyện, thị xã, thành phố.

- Nội dung: Mỗi đoàn đăng ký 02 tiết mục tham gia với các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc.

- Chủ đề: Ca ngợi quê hương, đất nước, giới thiệu nét văn hóa truyền thống 19 dân tộc tỉnh Điện Biên.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện.

4. Trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch

- Thời gian: Từ ngày 15/3 -18/3/2019.

- Địa điểm: Khu vực sân Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh.

- Thành phần tham gia: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch một số tỉnh, thành phố; Hiệp hội Du lịch và các Doanh nghiệp du lịch tỉnh Luông Pha Bang - nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; một số doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tại các tỉnh, thành phố; các Hợp tác xã, đơn vị sản xuất hàng thủ công truyền thống, sản phẩm nông nghiệp; Trung tâm Phát hành sách; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Bảo tàng tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; một số bản Văn hóa du lịch của tỉnh Điện Biên.

- Nội dung: Trưng bày triển lãm ảnh, giới thiệu các tác phẩm ảnh đẹp về du lịch Điện Biên, các sản phẩm quà tặng du lịch, các sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, trưng bày hình ảnh, trang phục, không gian sinh hoạt văn hóa đặc trưng độc đáo và truyền thống của một số dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các tỉnh tham gia trưng bày (Có tổ chức chấm điểm, xếp loại, trao giải đối với các gian hàng).

- Không gian triển lãm: Ban Tổ chức chuẩn bị không gian phù hợp bằng khung di động có mái che để các đơn vị tham gia trưng bày.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

5. Trình diễn nghi thức sinh hoạt văn hóa các dân tộc

- Thời gian: Buổi sáng các ngày 15/3 và 16/3/2019.

- Địa điểm: Khu vực bãi đỗ xe giáp Hầm Đờ Cát Tơ Ri.

- Thành phần: Các huyện, thị xã, thành phố.

- Nội dung: Mỗi đoàn trình diễn 01 trích đoạn Lễ hội truyền thống hoặc giới thiệu nghi thức sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống của địa phương, có lời bình (khuyến khích các đơn vị lựa chọn yếu tố phần hội cho các hoạt động mang tính cộng đồng cao).

- Thời lượng: Từ 20 đến 25 phút.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan thự hiện.

6. Tổ chức phiên chợ vùng cao

- Thời gian: Từ ngày 13/3  đến ngày 18/3/2019.

- Địa điểm: Khu vực bãi đỗ xe giáp Hầm Đờ Cát Tơ Ri.

- Thành phần tham gia: Các Hợp tác xã, làng nghề truyền thống; các Hợp tác xã thêu dệt thổ cẩm; các nhà hàng trên địa bàn tỉnh; các Bản văn hóa; các Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố.

- Nội dung: Tái hiện một phần không gian sinh hoạt văn hóa, không gian chợ vùng cao với sắc màu đặc trưng của các dân tộc tỉnh Điện Biên và giới thiệu ẩm thực Điện Biên - Tây Bắc.

- Hoạt động chính: Hoạt động tương tác trình diễn của các chủ thể văn hóa; giới thiệu ẩm thực dân tộc; trưng bày và cho thuê trang phục các dân tộc tỉnh Điện Biên; trình diễn nghề truyền thống và bán các sản phẩm đặc trưng dân tộc (dệt vải, đan lát); hoạt động dân ca, dân vũ và trò chơi dân gian của đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì,…

- Không gian phiên chợ: Ban Tổ chức chuẩn bị hoạt cảnh phiên chợ; các đơn vị tham gia tự trang trí các không gian tại vị trí được Ban Tổ chức bố trí.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

7. Hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao

a) Nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức

- Giải bóng đá Mini 05 người: Tổ chức 01 nội dung đội nam.

+ Thời gian: Từ ngày 06/3/2019 đến ngày 12/3/2019.

+ Địa điểm tổ chức: Tại sân vận động tỉnh Điện Biên.

- Giải Việt dã: Tổ chức 2 đối tượng nam và nữ (cự ly nữ 4km, cự ly nam 8km); với 8 nội dung gồm: Đối tượng trẻ (cá nhân nam, cá nhân nữ, đội nam, đội nữ); đối tượng chính (cá nhân nam, cá nhân nữ, đội nam, đội nữ).

+ Thời gian: Sáng ngày 14/3/2019.

+ Địa điểm tổ chức: Trên trục đường Võ Nguyên Giáp (đích, xuất phát trước Quảng trường 7/5).

- Môn tung Còn: Tổ chức 02 nội dung (đội nam 05 vận động viên và đội nữ 05 vận động viên).

+ Thời gian: Từ ngày 14/3 đến ngày 15/3/2019.

+ Địa điểm tổ chức: Bãi đỗ xe giáp Hầm Đờ Cát Tơ Ri.

- Môn Tù lu: Tổ chức 02 nội dung (cá nhân nam và đôi nam).

+ Thời gian: Ngày 16/3/2019.

+ Địa điểm tổ chức: Bãi đỗ xe giáp Hầm Đờ Cát Tơ Ri.

- Giã bánh dày: Tổ chức 01 nội dung đội nam + nữ (02 nam, 02 nữ).

+ Thời gian: Sáng ngày 16/3/2019.

+ Địa điểm tổ chức: Bãi đỗ xe giáp Hầm Đờ Cát Tơ Ri.

- Môn đi cà kheo: Tổ chức 02 nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ.

+ Thời gian: Sáng ngày 16/3/2019.

+ Địa điểm tổ chức: Bãi đỗ xe giáp Hầm Đờ Cát Tơ Ri.

- Trò chơi bịt mắt bắt Vịt: Tổ chức 01 nội dung (chung cho cả nam và nữ).

+ Thời gian: Từ ngày 16/3 đến ngày 17/3/2019.

+ Địa điểm tổ chức: Bãi đỗ xe giáp Hầm Đờ Cát Tơ Ri.

- Môn Kéo co: Tổ chức 01 nội dung đội nam + nữ (04 nam, 04 nữ).

+ Thời gian: Ngày 17/3/2019.

+ Địa điểm tổ chức: Bãi đỗ xe giáp Hầm Đờ Cát Tơ Ri.

- Xe đạp thồ: Tổ chức 02 nội dung đội nam, đội nữ (Mỗi đội 03 vận động viên).

+ Thời gian: Sáng ngày 17/3/2019.

+ Địa điểm tổ chức: Đường lên Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ (cạnh Trụ sở Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh).

- Tải đạn: Tổ chức 02 nội dung đội nam, đội nữ (Mỗi đội 03 vận động viên).

+ Thời gian: Chiều ngày 17/3/2019.

+ Địa điểm tổ chức: Đường lên Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ (cạnh Trụ sở Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh).

b) Thành phần tham gia: Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; các bản văn hóa du lịch; nhân dân và du khách.

c) Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

8. Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban 2019

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 13/3 đến ngày 18/3/2019 (đêm chung kết diễn ra từ 20 giờ đến 22 giờ ngày 18/3/2019).

- Địa điểm: Thành phố Điện Biên Phủ.

- Quy mô tổ chức: Quy mô cấp tỉnh, có mời các tỉnh Tây Bắc mở rộng và một số tỉnh phía Bắc tham gia cuộc thi; mời người đẹp Luông Pha Bang (Nước CHDCND Lào) tham gia giao lưu.

- Điều kiện tham gia dự thi: Theo quy định riêng của Ban Tổ chức.

- Nội dung thi: Thi trình diễn trang phục (dân tộc, dạ hội, áo tắm), thi tài năng và thi ứng xử.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC

Kinh phí tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2019 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VI được bố trí từ nguồn ngân sách của tỉnh; nguồn đóng góp, ủng hộ tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; huy động nguồn vốn hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì tham mưu thành lập Ban tổ chức Lễ hội, Ngày hội để tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan xây dựng kịch bản, các quy chế, điều lệ, nội dung, chương trình chi tiết các hoạt động do Sở chủ trì và tổ chức thực hiện, báo cáo Ban Tổ chức xem xét trước ngày 31/12/2018.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu Kế hoạch tuyên truyền Lễ hội, Ngày hội xin ý kiến của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, hoàn chỉnh nội dung trình Ban Tổ chức xem xét ban hành trước ngày 30/11/2018. Tham mưu các văn bản đề nghị các tỉnh hỗ trợ công tác tuyên truyền, quảng bá về Lễ hội, Ngày hội cho UBND tỉnh.

- Dự thảo Giấy mời, thành phần đại biểu mời dự các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội, Ngày hội; các bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh tại các hoạt động trong khuôn khổ của Lễ hội, Ngày hội trình UBND tỉnh trước ngày 20/01/2019.

- Thống nhất các nội dung liên quan trong Lễ Khai mạc với các cơ quan chuyên môn của Đài truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, để đảm bảo thành công của chương trình truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc theo kế hoạch.

- Thực hiện trang trí khánh tiết và đảm bảo các điều kiện cần thiết trong quá trình tổ chức các hoạt động và xây dựng maket, in ấn tờ rơi tuyên truyền cho các hoạt động.

- Tham mưu trình Ban Tổ chức ban hành Kế hoạch vận động tài trợ cho Lễ hội, Ngày hội và các nội dung liên quan đến công tác vận động, kêu gọi các nguồn kinh phí tài trợ thực hiện Lễ hội, Ngày hội.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Tổ chức ban hành quyết định trưng tập lực lượng tham gia các hoạt động theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Có trách nhiệm hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan thành lập đoàn tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội, Ngày hội theo nội dung Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan xây dựng, tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức thực hiện gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Kết thúc Lễ hội, Ngày hội, tham mưu cho Ban Tổ chức tổng kết Lễ hội, Ngày hội.

2. Văn phòng UBND tỉnh

- Tham mưu, trình lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt các văn bản chỉ đạo, giấy mời, bài phát biểu... liên quan đến quá trình triển khai tổ chức Lễ hội, Ngày hội.

- Chủ trì tham mưu công tác đón tiếp đại biểu Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Bộ, Ngành Trung ương; lãnh đạo UBND các tỉnh; các đoàn khách mời nước ngoài tham dự Lễ hội, Ngày hội.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tổ chức, chuẩn bị đảm bảo các điều kiện phục vụ (vòng hoa, hoa, hương, đồ lễ...) cho các Đoàn (cả các Đoàn là du khách có từ 20 người trở lên hoặc do yêu cầu các Đoàn) viếng các nghĩa trang: Nghĩa trang liệt sỹ: A1, Độc Lập, Tông Khao, Him Lam đảm bảo trang trọng, đúng nghi thức từ ngày 01/3 đến 31/3/2019.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế, có trách nhiệm xây dựng hướng dẫn các đơn vị lên phương án tác động kỹ thuật chăm sóc để cây Hoa Ban trên địa bàn tỉnh nở hoa đúng dịp tổ chức Lễ hội đặc biệt là một số địa điểm đã quy hoạch trồng cây Hoa Ban, đồng thời cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện; chủ trì và thống nhất với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về số lượng và mời các đơn vị tham gia trưng bày giới thiệu nông, lâm sản, hàng thủ công tại Lễ hội, Ngày hội.

5. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; có phương án phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông; bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy tại các địa điểm diễn ra các hoạt động của Lễ hội, Ngày hội.

- Thống nhất với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phương án phân luông giao thông phục vụ cho các môn thi đấu thể thao diễn ra trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ trong thời gian diễn ra Lễ hội, Ngày hội.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thông báo cấm các phương tiện giao thông lưu thông trên một số tuyến đường trong thời gian diễn ra một số hoạt động theo chương trình, kế hoạch.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chỉ đạo lực lượng tiêu binh phục vụ Lễ viếng nghĩa trang khi có yêu cầu; phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai phương án bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong quá trình tổ chức các hoạt động. Chủ trì triển khai thực hiện bắn pháo hoa tối ngày 16/3/2019.

7. Sở Tài chính: Thẩm định kinh phí tổ chức Lễ hội, Ngày hội do các đơn vị xây dựng, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách của địa phương năm 2019, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để tổ chức Lễ hội, Ngày hội.

8. Sở Y tế: Căn cứ các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội, Ngày hội, xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, côn tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn trong thời gian tổ chức Lễ hội, Ngày hội; bố trí đội ngũ y, bác sĩ cùng phương tiện, vật tư, thuốc cần thiết,… trực tại các địa điểm tổ chức Lễ hội, Ngày hội nhằm kịp thời khám, chữa, cấp cứu, xử lý các tình huống phát sinh.

9. Sở Giao thông Vận tải

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo vận chuyển hành khách, hàng hóa trong thời gian cao điểm diễn ra Lễ hội, Ngày hội.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị vận tải hành khách trong tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền Lễ hội, Ngày hội trên hệ thống xe khách liên tỉnh, liên huyện; treo băng zôn tuyên truyền tại bến xe, cảng hàng không Điện Biên Phủ.

10. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu hướng dẫn công tác khen thưởng; tổng hợp, trình UBND tỉnh khen thưởng cho tổ chức, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức Lễ hội, Ngày hội, trong đó khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngoài tỉnh ngay khi kết thúc Lễ hội, Ngày hội (đối với các tập thể, cá nhân trong tỉnh khen thưởng tại tổng kết Lễ hội, Ngày hội).

11. Sở Ngoại vụ: Chủ trì công tác kết nối, tham mưu Thư mời trình UBND tỉnh và tham mưu phương án đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm Điện Biên và tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội, Ngày hội.

12. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình trên địa bàn tỉnh, tăng cường thời lượng, nội dung và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Lễ hội, Ngày hội.

- Chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, truyền thông về Lễ hội, Ngày hội trên địa bàn tỉnh, trên hệ thống cổng thông tin điện tử của tỉnh, của ngành. Đảm bảo tốt hệ thống viễn thông, truyền thông phục vụ Lễ hội, Ngày hội.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu số lượng, thành phần mời phóng viên, cấp phát thẻ tác nghiệp, quản lý, hỗ trợ phóng viên báo chí Trung ương và các tỉnh tác nghiệp tại tỉnh. Phối hợp với Sở Ngoại vụ quản lý thông tin của phóng viên nước ngoài tác nghiệp, viết về Điện Biên và Lễ hội, Ngày hội. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai hệ thống Internet wifi miễn phí tại các điểm diễn ra hoạt động của Lễ hội, Ngày hội phục vụ việc tác nghiệp nhanh chóng, kịp thời.

13. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, phối hợp với Công đoàn ngành:

- Phát động và vận động thầy, cô giáo, học sinh, sinh viên tham gia, hưởng ứng công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, cổ vũ cho các chương trình, hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội, Ngày hội, trên hệ thống các mạng xã hội (facebook, youtube, zalo) và trên Trang thông tin điện tử của Sở. Tổ chức phong trào trồng và chăm sóc, bảo vệ cây Hoa Ban.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác vệ sinh môi trường khu vực các di tích lịch sử, Quảng trường 7/5 và các địa điểm tổ chức Lễ hội, Ngày hội; hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài;

14. Sở Công thương: Chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị nguồn hàng đảm bảo đủ cung ứng trong thời gian tổ chức Lễ hội, Ngày hội.

15. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Lễ hội, Ngày hội, trong đó tập trung vào thời điểm trước, trong quá trình tổ chức các hoạt động. Tổ chức phát tin, bài tuyên truyền về các hoạt động của Lễ hội, Ngày hội đầy đủ, thường xuyên, kịp thời.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh nội dung đề nghị Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố trong nước hỗ trợ tỉnh Điện Biên công tác tuyên truyền. Nội dung tham mưu Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trình UBND tỉnh trước ngày 20/12/2018.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ chương trình truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc trên sóng của Đài, cũng như một số chương trình, hoạt động khác của Lễ hội, Ngày hội.

16. Báo Điện Biên Phủ, các Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh và các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh: Xây dựng chương trình, kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Lễ hội, Ngày hội; trong đó tập trung vào thời điểm trước, trong quá trình tổ chức các hoạt động. Tổ chức đưa tin, bài tuyên truyền về các hoạt động của Lễ hội, Ngày hội đầy đủ, thường xuyên, kịp thời.

17. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Có trách nhiệm thành lập Đoàn tham gia các hoạt động và đảm bảo nguồn kinh phí tập luyện tại cơ sở và tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội, Ngày hội theo Kế hoạch và hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổ chức tuyên truyền cho Lễ hội, Ngày hội trên địa bàn.

- Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao của đơn vị trên địa bàn cấp huyện (nếu có) trước và trong thời gian tổ chức Lễ hội, Ngày hội.

- UBND thành phố Điện Biên Phủ có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị (chú trọng cắt tỉa, chăm bón cây xanh, hoa, cây cảnh) khu vực thành phố Điện Biên Phủ, chú ý tạo điểm nhấn tại các điểm trang trí khu vực trung tâm như trục đường Võ Nguyên Giáp, Quảng trường 7/5,… trong thời gian tổ chức Lễ hội, Ngày hội.

- UBND huyện Điện Biên có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan trên địa bàn đảm bảo công tác vệ sinh, môi trường tại các điểm du lịch, công trình văn hóa, di tích, tâm linh trên địa bàn trong dịp tổ chức Lễ hội, Ngày hội.

18. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức họp báo về Lễ hội, Ngày hội.

- Thẩm định, cho ý kiến kịch bản chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc, kịch bản chương trình chào mừng thành công Lễ hội, Ngày hội; maket sân khấu chính, maket tuyên truyền Lễ hội, Ngày hội do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình.

- Định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động của Lễ hội, Ngày hội.

19. Đề nghị Tỉnh Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Phát động lực lượng đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh hưởng ứng, tham gia công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, cổ vũ cho các chương trình, hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội, Ngày hội, trên hệ thống các mạng xã hội (facebook, youtube, zalo) và trên Trang Thông tin điện tử của Tỉnh đoàn. Tổ chức phong trào trồng và chăm sóc, bảo vệ cây Hoa Ban;

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên  trong toàn tỉnh tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội, Ngày hội; tham gia các hoạt động tình nguyện phục vụ cho Lễ hội, Ngày hội và thực hiện một số nội dung công việc theo sự chỉ đạo của Ban Tổ chức.

20. Đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, đặc biệt là các dịch vụ ăn uống, phòng trọ, nhà nghỉ, khách sạn…, không để hiện tượng tăng giá, ép giá khách du lịch, đảm bảo bình ổn giá cả trong thời gian tổ chức Lễ hội, Ngày hội.

21. Đề nghị Công ty Điện lực Điện Biên: Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động Lễ hội, Ngày hội đảm bảo cung cấp nguồn điện lưới ổn định tại các địa điểm tổ chức các hoạt động; có phương án dự phòng trong trường hợp mất điện lưới và cử cán bộ ứng trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh xảy ra.

22. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên: Tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội, Ngày hội. Tổ chức tuyên truyền, vận động các hội viên hưởng ứng, tham gia tài trợ cho các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội, Ngày hội.

23. Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và đề nghị các Ban, Đoàn thể tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị được giao nhiệm vụ để tổ chức thành công các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội, Ngày hội.

- Căn cứ nhiệm vụ được giao, các đơn vị chủ động xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh quyết định; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước của Sở, ngành, đơn vị trong thời gian diễn ra Lễ hội, Ngày hội để đảm bảo sự thành công của Lễ hội, Ngày hội.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Ban 2019 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch lần thứ VI; các Sở, ngành tinh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị các Ban, Đoàn thể tỉnh chủ động phối hợp thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/c);

- TT Tỉnh ủy (b/c);

- TT HĐND tỉnh;

- L/đ UBND tỉnh;

- UBND một số Tỉnh, Thành phố;

- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;

- Sở VHTT&DL 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng;

- Sở VHTT, Sở Du lịch một số Tỉnh, Thành phố;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh;

- L/đ: VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, CV(Các khối), KGVX(NĐH).

                                        TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

                                        CHỦ TỊCH

 

                                        (Đã ký)

 

 

                                        Mùa A Sơn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.121.771
    Online: 104