Như chúng ta đã biết, Kế hoạch là một công cụ quản lý và điều hành vĩ mô nền kinh tế quốc dân, là sự cụ thể hóa các mục tiêu định hướng của chiến lược phát triển theo từng thời kỳ bằng các mục tiêu và chỉ tiêu, biện pháp định hướng phát triển và hệ thống chính sách, cơ chế áp dụng trong thời kỳ kế hoạch. Lập kế hoạch (đánh giá, dự báo và hoạch định) là chức năng đầu tiên trong bốn chức năng của quản lý (lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra).

 

 

   Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, ngay sau khi được thành lập, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo triển khai xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành hàng loạt các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án nhằm cụ thể hóa các mục tiêu định hướng phát triển các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch của Đảng và Chính phủ. Từ những quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án đó đã giúp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm tốt chức năng, nghiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực được UBND tỉnh giao. Các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, đời sống tinh thần của nhân dân được nâng cao, kinh tế phát triển, xã hội ổn định. Đóng góp vào những thành tích đó có vai trò vô cùng quan trọng của công tác Kế hoạch.  

   Tuy nhiên giờ đây đứng trước xu thế phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác kế hoạch rất nặng nề, vừa phải đảm bảo tính kịp thời, khoa học, phù hợp với xu thế phát triển cũng như mục tiêu định hướng của Đảng và Chính phủ; trong thời gian tới đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức tham mưu về công tác kế hoạch cần nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó xác định một số vấn đề mấu chốt sau đây:

Một là: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và chức năng của Kế hoạch trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động tại cơ quan đơn vị.

Hai là: Tích cực khai thác, cập nhật thông tin; tự nghiên cứu, trau dồi kiến thức, kỹ năng phân tích, dự báo, hoạch định,...nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu định hướng, phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở.

Ba là: Chủ động, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong khi thi hành nhiệm vụ.

Phát huy và kế tục những thành tích đã đạt được; với những kinh nghiệm đã tích lũy trong chặng đường đã qua, cùng với nỗ lực và sự tiếp thu những tri thức của từng cá nhân trong chặng đường mới, công tác Kế hoạch đảm bảo luôn là công cụ hữu hiệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Sở và ngành./.    

Phạm Công Khánh - Phó Trưởng phòng KHTC

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.708.434
    Online: 43