Căn cứ Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh Điện Biên đã giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 tỉnh Điện Biên xây dựng trên cơ sở thống nhất liên ngành và phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng cân đối ngân sách và chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong giai đoạn. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan chủ động nghiên cứu nội dung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ hướng dẫn của các Bộ, ngành, đơn vị chủ quản có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Theo Chương trình của Chính phủ có các mục tiêu cụ thể sau:

Đến năm 2015: trên 85% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình; trên 50% số cán bộ tham gia phòng, chống bạo lực gia đình các cấp, trên 60% lãnh đạo chính quyền, đoàn thể cấp xã được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình; trên 70% số cơ quan Trung ương có liên quan đến hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình và trên 30% số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giảng viên, báo cáo viên cấp quốc gia, cấp tỉnh về phòng, chống bạo lực gia đình; trên 70% số nạn nhân bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng, ngừa bạo lực gia đình, tư vấn pháp lý, chăm sóc y tế, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân; trên 90% số người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa, giáo dục chuyển đổi hành vi và trên 60% (miền núi khó khăn, vùng sâu, vùng xa đạt trên 40%) số xã, phường, thị trấn nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

Phấn đấu đến năm 2020: trên 95% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình; trên 90% số cán bộ tham gia phòng, chống bạo lực gia đình các cấp và lãnh đạo chính quyền, đoàn thể cấp xã được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình; 100% số cơ quan Trung ương có liên quan đến hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình và số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giảng viên, báo cáo viên cấp quốc gia, cấp tỉnh về phòng, chống bạo lực gia đình; trên 95% số nạn nhân và số người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng, ngừa bạo lực gia đình, tư vấn pháp lý, chăm sóc y tế, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân, giáo dục chuyển đổi hành vi và trên 90% (miền núi khó khăn, vùng sâu, vùng xa đạt trên 70%) số xã, phường, thị trấn nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; các nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn huy động khác (nếu có).

Nguyễn Thị Khuyên

Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và gia đình


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 7.705.983
Online: 54