Ngày 09 tháng 4 năm 2013 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình. Theo đó, các nội dung thực hiện trọng tâm bao gồm:

Ngày 09 tháng 4 năm 2013 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình. Theo đó, các nội dung thực hiện trọng tâm bao gồm:


1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định 02/2013/NĐ-CP tới các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu sự điều chỉnh của Nghị định.

2. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý nhà nước.

3. Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị định.

Theo quyết định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Nghị định; hàng năm tham mưu Ủy ban nhân dân báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Để góp phần vào việc  phổ biến, tuyên truyền Nghị định 02/2013/NĐ-CP đến các cơ quan, tổ chức và nhân dân, xin trích đăng toàn bộ Nghị định 02/2013/NĐ-CP.

Xem toàn văn Nghị định tại đây


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 6.764.104
Online: 41