Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội, góp phần tích cực vào việc phòng ngừa bạo lực gia đình, hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi bạo lực gia đình. Luật được ban hành đã thể hiện quyết tâm của Nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế, nhất là công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW).

Để góp phần vào việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình đến các cơ quan, tổ chức và đông đảo các tầng lớp nhân dân, xin trích đăng toàn bộ Luật PCBLGĐ đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007.

Bấm vào đây để download

Nguyễn Thị Khuyên

Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin đã đăng
     Liên kết website
    Thống kê: 6.926.667
    Online: 56