Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới là xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới là xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

Để góp phần vào việc  phổ biến, tuyên truyền về  bình đẳng giới và pháp luật về bình đẳng giới đến các cơ quan, tổ chức và đông  đảo bạn đọc quan tâm, xin trích đăng toàn bộ Luật bình đẳng giới đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI; kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006.

Xin trân trọng giới thiệu bạn đọc.

Download Luật tại đây

                                                            Nguyễn Thị Khuyên

                        Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 6.764.030
Online: 35